Ungarisch-Englisch Wörterbuch »

gúnyos megjegyzés bedeutet auf Englisch

UngarischEnglisch
gúnyos megjegyzés

sarcasm◼◼◼ noun
[UK: ˈsɑːk.æ.zəm] [US: ˈsɑːrˌk.æ.zəm]

dig [digs]◼◼◻ noun
[UK: dɪɡ] [US: ˈdɪɡ]

sneer◼◻◻[UK: snɪə(r)] [US: ˈsnɪr]

fling [flings] noun
[UK: flɪŋ] [US: ˈflɪŋ]

hit [hits] noun
[UK: hɪt] [US: ˈhɪt]

outfling verb
[UK: ˈaʊtfəlɪŋ] [US: ˈaʊtfəlɪŋ]

taunt[UK: tɔːnt] [US: ˈtɒnt]

gúnyos megjegyzések

remarks fraught with malice[UK: rɪ.ˈmɑːks frɔːt wɪð ˈmæ.lɪs] [US: rə.ˈmɑːrks ˈfrɒt wɪθ ˈmæ.ləs]

gúnyos megjegyzésekkel csipdes vkt (átv)

have a fling at somebody[UK: həv ə flɪŋ ət ˈsʌm.bə.di] [US: həv ə ˈflɪŋ ət ˈsʌm.ˌbɑː.di]

gúnyos megjegyzésekkel illet vkt

cover somebody with ridicule[UK: ˈkʌ.və(r) ˈsʌm.bə.di wɪð ˈrɪ.dɪ.kjuːl] [US: ˈkʌ.vər ˈsʌm.ˌbɑː.di wɪθ ˈrɪ.də.ˌkjuːl]

gúnyos megjegyzésekkel szurkál vkt (átv)

have a fling at somebody[UK: həv ə flɪŋ ət ˈsʌm.bə.di] [US: həv ə ˈflɪŋ ət ˈsʌm.ˌbɑː.di]

gúnyos megjegyzést tesz vkre

have a hit at somebody[UK: həv ə hɪt ət ˈsʌm.bə.di] [US: həv ə ˈhɪt ət ˈsʌm.ˌbɑː.di]

You can find it in:

UngarischEnglisch