Ungarisch-Englisch Wörterbuch »

fukar bedeutet auf Englisch

UngarischEnglisch
fukar melléknév

stingy◼◼◼ adjective
[UK: ˈstɪn.dʒi] [US: ˈstɪn.dʒi]

mean◼◼◻ adjective
[UK: miːn] [US: ˈmiːn]

tight◼◼◻ adjective
[UK: taɪt] [US: ˈtaɪt]

miserly◼◼◻ adjective
[UK: ˈmaɪ.zə.li] [US: ˈmaɪ.zər.li]

miser◼◼◻ adjective
[UK: ˈmaɪ.zə(r)] [US: ˈmaɪ.zər]

scrimp◼◻◻ adjective
[UK: skrɪmp] [US: ˈskrɪmp]

avaricious◼◻◻ adjective
[UK: ˌæ.və.ˈrɪ.ʃəs] [US: ˌæ.və.ˈrɪ.ʃəs]

niggardly◼◻◻ adjective
[UK: ˈnɪ.ɡəd.li] [US: ˈnɪ.ɡərd.li]

skimpy◼◻◻ adjective
[UK: ˈskɪm.pi] [US: ˈskɪm.pi]

hard adjective
[UK: hɑːd] [US: ˈhɑːrd]

mingy adjective
[UK: ˈmɪn.dʒi] [US: ˈmɪn.dʒi]

shabby adjective
[UK: ˈʃæ.bi] [US: ˈʃæ.bi]

cheese-parer adjective
[UK: tʃiːz] [US: ˈtʃiːz]

hard-fisted adjective
[UK: hɑːd fɪ.stɪd] [US: ˈhɑːrd ˈfɪ.stəd]

illiberal adjective
[UK: ɪ.ˈlɪ.bə.rəl] [US: ɪ.ˈlɪ.bə.rəl]

near adjective
[UK: nɪə(r)] [US: ˈnɪr]

scrape-penny adjective
[UK: skreɪp ˈpe.ni] [US: ˈskreɪp ˈpe.ni]

scrimpy adjective
[UK: ˈskrɪm.pɪ] [US: ˈskrɪm.piː]

skinflint adjective
[UK: ˈskɪn.flɪnt] [US: ˈskɪn.flɪnt]

strait adjective
[UK: streɪt] [US: ˈstreɪt]

fukar (ember) főnév

churl noun
[UK: tʃɜːl] [US: tʃɝːl]

fukar ember

money-grabber[UK: ˈmʌ.ni ˈɡræ.bə(r)] [US: ˈmʌ.ni ˈɡræ.bər]

fukar kézzel határozószó

avariciously adverb
[UK: ˌæ.və.ˈrɪ.ʃə.sli] [US: ˌæ.və.ˈrɪ.ʃə.sli]

fukar módon határozószó

begrudgingly◼◼◼ adverb
[UK: bɪ.ˈɡrʌ.dʒɪŋ.li] [US: bɪ.ˈɡrʌ.dʒɪŋ.li]

charily adverb
[UK: ˈtʃeə.rɪ.li] [US: ˈtʃeə.rɪ.li]

fukar önmagához

stint oneself[UK: stɪnt wʌn.ˈself] [US: ˈstɪnt wʌn.ˈself]

fukarkodás főnév

skimping◼◼◼ noun
[UK: ˈskɪmp.ɪŋ] [US: ˈskɪmp.ɪŋ]

fukarkodik ige

skimp◼◼◼ verb
[UK: skɪmp] [US: ˈskɪmp]

stint◼◻◻ verb
[UK: stɪnt] [US: ˈstɪnt]

scrimp◼◻◻ verb
[UK: skrɪmp] [US: ˈskrɪmp]

screw verb
[UK: skruː] [US: ˈskruː]

fukarkodik (vmivel)

be sparing with something[UK: bi ˈspeər.ɪŋ wɪð ˈsʌm.θɪŋ] [US: bi ˈsper.ɪŋ wɪθ ˈsʌm.θɪŋ]

fukarkodik a dicsérettel

be chary of praise[UK: bi ˈtʃeə.ri əv preɪz] [US: bi ˈtʃɑː.ri əv ˈpreɪz]

be sparing in one's praise[UK: bi ˈspeər.ɪŋ ɪn wʌnz preɪz] [US: bi ˈsper.ɪŋ ɪn wʌnz ˈpreɪz]

be sparing of praise[UK: bi ˈspeər.ɪŋ əv preɪz] [US: bi ˈsper.ɪŋ əv ˈpreɪz]

be sparing of v in one's praise[UK: bi ˈspeər.ɪŋ əv viː ɪn wʌnz preɪz] [US: bi ˈsper.ɪŋ əv ˈviː ɪn wʌnz ˈpreɪz]

fukarkodva határozószó

avariciously adverb
[UK: ˌæ.və.ˈrɪ.ʃə.sli] [US: ˌæ.və.ˈrɪ.ʃə.sli]

fukarság főnév

avarice◼◼◼ noun
[UK: ˈæ.və.rɪs] [US: ˈæ.və.rəs]

meanness◼◻◻ noun
[UK: ˈmiːn.nəs] [US: ˈmiːn.nəs]

stinginess◼◻◻ noun
[UK: ˈstɪŋ.dʒɪ.nəs] [US: ˈstɪn.dʒi.nəs]

12

You can find it in:

UngarischEnglisch