Ungarisch-Englisch Wörterbuch » felszerelés Bedeutung in Englisch

UngarischEnglisch
felszerelés főnév

accessories noun
[UK: ək.ˈse.sə.riz] [US: æk.ˈse.sə.riz]

accoutrements noun
[UK: əˈk.uː.tə.mənts] [US: əˈk.uː.tə.mənts]

apparel noun
[UK: ə.ˈpæ.rəl] [US: ə.ˈpe.rəl]

appointments noun
[UK: ə.ˈpɔɪnt.mənts] [US: ə.ˌpɔɪnt.mənts]

armature noun
[UK: ˈɑː.mə.tʃə(r)] [US: ˈɑːr.mə.tʃər]

deadstock noun
[UK: dˈedstɒk] [US: dˈedstɑːk]

device noun
[UK: dɪ.ˈvaɪs] [US: dɪ.ˈvaɪs]

enduement noun
[UK: endjˈuːmənt] [US: endˈuːmənt]

equipage noun
[UK: ˈe.kwɪ.pɪdʒ] [US: ˈe.kwɪ.pɪdʒ]

equipment noun
[UK: ɪ.ˈkwɪp.mənt] [US: ɪ.ˈkwɪp.mənt]

equipping noun

facilities noun
[UK: fə.ˈsɪ.lɪ.tɪz] [US: fə.ˈsɪ.lə.tiz]

facility (building, equipment) noun
[UK: fə.ˈsɪ.lɪ.ti] [US: fə.ˈsɪ.lə.ti]

fitment noun
[UK: ˈfɪt.mənt] [US: ˈfɪt.mənt]

fitting noun
[UK: ˈfɪt.ɪŋ] [US: ˈfɪt.ɪŋ]

fitting out noun
[UK: ˈfɪt.ɪŋ ˈaʊt] [US: ˈfɪt.ɪŋ ˈaʊt]

fitting together noun
[UK: ˈfɪt.ɪŋ tə.ˈɡe.ðə(r)] [US: ˈfɪt.ɪŋ tə.ˈɡe.ðər]

fitting up noun
[UK: ˈfɪt.ɪŋ ʌp] [US: ˈfɪt.ɪŋ ʌp]

fittings noun
[UK: ˈfɪ.tɪŋz] [US: ˈfɪ.tɪŋz]

furnishment noun
[UK: ˈfɜːnɪʃmənt ] [US: ˈfɜrnɪʃmənt ]

gear noun
[UK: ɡɪə(r)] [US: ˈɡɪr]

geared noun
[UK: ɡɪəd] [US: ˈɡɪrd]

habiliment noun
[UK: hə.ˈbɪ.lɪ.mənt] [US: hə.ˈbɪ.lə.mənt]

impedimenta noun
[UK: ɪm.ˌpe.dɪ.ˈmen.tə] [US: ɪm.ˌpe.dɪ.ˈmen.tə]

installation noun
[UK: ˌɪn.stə.ˈleɪʃ.n̩] [US: ˌɪn.stə.ˈleɪʃ.n̩]

inventory noun
[UK: ˈɪn.vən.tr̩i] [US: ˌɪn.vən.ˈtɔː.ri]

kit noun
[UK: kɪt] [US: ˈkɪt]

layout noun
[UK: ˈleɪaʊt] [US: ˈleɪ.ˌɑːwt]

loadout noun

materials noun
[UK: mə.ˈtɪə.rɪəlz] [US: mə.ˈtɪ.riəlz]

mounting noun
[UK: ˈmaʊnt.ɪŋ] [US: ˈmaʊnt.ɪŋ]

outfit noun
[UK: ˈaʊt.fɪt] [US: ˈaʊt.ˌfɪt]

outfitting noun
[UK: ˈaʊt.fɪt.ɪŋ] [US: ˈaʊt.ˌfɪt.ɪŋ]

pack noun
[UK: pæk] [US: ˈpæk]

paraphernalia noun
[UK: ˌpæ.rə.fə.ˈneɪ.lɪə] [US: ˌpe.rə.fə.ˈneɪ.ljə]

plant noun
[UK: plɑːnt] [US: ˈplænt]

putting together noun

rig noun
[UK: rɪɡ] [US: ˈrɪɡ]

rig-out noun
[UK: rɪɡ ˈaʊt] [US: ˈrɪɡ ˈaʊt]

rigging noun
[UK: ˈrɪ.ɡɪŋ] [US: ˈrɪ.ɡɪŋ]

12

You can find it in:

UngarischEnglisch

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies