Ungarisch-Englisch Wörterbuch »

felhalmozott bedeutet auf Englisch

UngarischEnglisch
felhalmozott melléknév

accumulated◼◼◼ adjective
[UK: ə.ˈkjuː.mjə.leɪ.tɪd] [US: ə.ˈkjuː.mjə.ˌle.təd]

accrued◼◻◻ adjective

cumulative◼◻◻ adjective
[UK: ˈkjuː.mjʊ.lə.tɪv] [US: ˈkjuː.mjə.lə.tɪv]

agglomerated adjective
[UK: ə.ˈɡlɒ.mə.reɪt] [US: ə.ˈɡlɑː.mə.ˌret]

aggregated◼◻◻ adjective
[UK: ˈæ.ɡrɪ.ɡeɪ.tɪd] [US: ˈæ.ɡrə.ˌɡe.təd]

heapy adjective
[UK: hˈiːpi] [US: hˈiːpi]

saved up adjective
[UK: seɪvd ʌp] [US: ˈseɪvd ʌp]

upheaped adjective
[UK: ʌphˈiːpt] [US: ʌphˈiːpt]

felhalmozott eredmény

retained earnings◼◼◼[UK: rɪ.ˈteɪnd ˈɜː.nɪŋz] [US: rə.ˈteɪnd ˈɝː.nɪŋz]

felhalmozott javadalom

plural livings[UK: ˈplʊə.rəl ˈlɪ.vɪŋz] [US: ˈplʊ.rəl ˈlɪ.vɪŋz]

felhalmozott készlet főnév

hoarding noun
[UK: ˈhɔːd.ɪŋ] [US: ˈhɔːrd.ɪŋ]

felhalmozott készletek főnév

hoardings noun
[UK: ˈhɔː.dɪŋz] [US: ˈhɔːr.dɪŋz]

felhalmozott munka

stored-up labour[UK: stɔːd ʌp ˈleɪbə ] [US: stɔrd ʌp ˈleɪˌbaʊr ]

felhalmozott tőke

accumulated capital[UK: ə.ˈkjuː.mjə.leɪ.tɪd ˈkæ.pɪ.təl] [US: ə.ˈkjuː.mjə.ˌle.təd ˈkæ.pə.təl]

You can find it in:

UngarischEnglisch