Ungarisch-Englisch Wörterbuch »

felhalmoz bedeutet auf Englisch

UngarischEnglisch
felhalmoz ige

accumulate [accumulated, accumulated, accumulating, accumulates]◼◼◼ verb
[UK: ə.ˈkjuː.mjə.leɪt] [US: ə.ˈkjuː.mjə.ˌlet]

pile [piled, piled, piling, piles]◼◼◻ verb
[UK: paɪl] [US: ˈpaɪl]

stack [stacked, stacked, stacking, stacks]◼◼◻ verb
[UK: stæk] [US: ˈstæk]

hoard [hoarded, hoarded, hoarding, hoards]◼◼◻ verb
[UK: hɔːd] [US: ˈhɔːrd]

amass [amassed, amassed, amassing, amasses]◼◼◻ verb
[UK: ə.ˈmæs] [US: ə.ˈmæs]

mass [massed, massed, massing, masses]◼◻◻ verb
[UK: mæs] [US: ˈmæs]

aggregate [aggregated, aggregated, aggregating, aggregates]◼◻◻ verb
[UK: ˈæ.ɡrɪ.ɡət] [US: ˈæ.ɡrə.ɡət]

heap [heaped, heaped, heaping, heaps]◼◻◻ verb
[UK: hiːp] [US: ˈhiːp]

cumulate [cumulated, cumulated, cumulating, cumulates]◼◻◻ verb
[UK: ˈkjuː.mjʊ.lɪt] [US: ˈkjuː.mjʊ.lɪt]

ball [balled, balled, balling, balls]◼◻◻ verb
[UK: bɔːl] [US: ˈbɒl]

hive [hived, hived, hiving, hives] verb
[UK: haɪv] [US: ˈhaɪv]

agglomerate [agglomerated, agglomerated, agglomerating, agglomerates] verb
[UK: ə.ˈɡlɒ.mə.reɪt] [US: ə.ˈɡlɑː.mə.ˌret]

bulk [bulked, bulked, bulking, bulks] verb
[UK: bʌlk] [US: ˈbəlk]

lumber [lumbered, lumbered, lumbering, lumbers] verb
[UK: ˈlʌm.bə(r)] [US: ˈlʌm.bər]

pileup verb
[UK: ˈpaɪ.ˌləp] [US: ˈpaɪ.ˌləp]

clamp [clamped, clamped, clamping, clamps] verb
[UK: klæmp] [US: ˈklæmp]

clump [clumped, clumped, clumping, clumps] verb
[UK: klʌmp] [US: ˈkləmp]

congest [congested, congested, congesting, congests] verb
[UK: kən.ˈdʒest] [US: kən.ˈdʒest]

heap up verb
[UK: hiːp ʌp] [US: ˈhiːp ʌp]

hoard up verb
[UK: hɔːd ʌp] [US: ˈhɔːrd ʌp]

imburse verb
[UK: ɪmbˈɜːs] [US: ɪmbˈɜːs]

laid-up verb
[UK: leɪd ʌp] [US: ˈleɪd ʌp]

lay in verb
[UK: leɪ ɪn] [US: ˈleɪ ɪn]

lay up verb
[UK: leɪ ʌp] [US: ˈleɪ ʌp]

pile on verb
[UK: paɪl ɒn] [US: ˈpaɪl ɑːn]

pile up verb
[UK: paɪl ʌp] [US: ˈpaɪl ʌp]

pile-up verb
[UK: paɪl ʌp] [US: ˈpaɪl ʌp]

rack up verb

stack up verb
[UK: stæk ʌp] [US: ˈstæk ʌp]

store up verb

treasure up verb
[UK: ˈtre.ʒə(r) ʌp] [US: ˈtre.ʒər ʌp]

trore verb
[UK: trˈɔː] [US: trˈoːr]

felhalmoz (árut) ige

engross [engrossed, engrossed, engrossing, engrosses] verb
[UK: ɪn.ˈɡrəʊs] [US: ɪnˈɡroʊs]

felhalmoz (értéket, kincset) ige

treasure [treasured, treasured, treasuring, treasures]◼◼◼ verb
[UK: ˈtre.ʒə(r)] [US: ˈtre.ʒər]

felhalmoz (vmit) ige

store something up verb
[UK: stɔː(r) ˈsʌm.θɪŋ ʌp] [US: ˈstɔːr ˈsʌm.θɪŋ ʌp]

felhalmoz rakásokban

bulk[UK: bʌlk] [US: ˈbəlk]

felhalmozás főnév

accumulation [accumulations]◼◼◼ noun
[UK: ə.ˌkjuː.mjə.ˈleɪʃ.n̩] [US: ə.ˌkjuː.mjə.ˈleɪʃ.n̩]

cumulation◼◻◻ noun
[UK: ˌkjuː.mjʊ.ˈleɪ.ʃən] [US: ˌkjuː.mjə.ˈleɪ.ʃən]

acervation noun
[UK: əsəvˈeɪʃən] [US: əsɚvˈeɪʃən]

agglomeration [agglomerations] noun
[UK: ə.ˌɡlɒ.mə.ˈreɪʃ.n̩] [US: ə.ˌɡlɑː.mə.ˈreɪʃ.n̩]

12

You can find it in:

UngarischEnglisch