Ungarisch-Englisch Wörterbuch » far Bedeutung in Englisch

UngarischEnglisch
far

tail◼◼◼ noun
[UK: teɪl] [US: ˈteɪl]

buttock◼◻◻ noun
[UK: ˈbʌt.ək] [US: ˈbʌt.ək]

buttocks◼◻◻ noun
[UK: ˈbʌt.əks] [US: ˈbʌt.əks]

posterior◼◻◻ noun
[UK: pɒ.ˈstɪə.rɪə(r)] [US: ˌpɒ.ˈstɪ.rier]

tuck◼◻◻ noun
[UK: tʌk] [US: ˈtək]

arse noun
[UK: ɑːs] [US: æs]

back-end noun
[UK: ˈbæk end] [US: ˈbæk ˈend]

bum noun
[UK: bʌm] [US: ˈbəm]

derriere (ars, ass, buttocks) noun
[UK: dˌeriˈeə] [US: dˌerɪˈer]

duff noun adjective
[UK: dʌf] [US: ˈdəf]

hindside (the back side) noun
[UK: hˈaɪndsaɪd] [US: hˈaɪndsaɪd]

hunker noun
[UK: ˈhʌŋkə(r)] [US: ˈhʌŋkər]

far

after[UK: ˈɑːf.tə(r)] [US: ˈæf.tər]

far… (glutealis) főnév melléknév

gluteal noun adjective
[UK: ɡlˈuːtiəl] [US: ɡlˈuːɾiəl]

far… (ischiadicus) főnév melléknév

sciatic noun adjective
[UK: saɪ.ˈæ.tɪk] [US: saɪ.ˈæ.tɪk]

far (állaté, hús) főnév

rump◼◼◼ noun
[UK: rʌmp] [US: ˈrəmp]

far (hajóé) főnév

stern (ship)◼◼◼ noun
[UK: stɜːn] [US: ˈstɝːn]

outboard noun
[UK: ˈaʊt.bɔːd] [US: ˈaʊt.ˌbɔːrd]

far (kocsié) főnév

rear (of vehicle)◼◼◼ noun
[UK: rɪə(r)] [US: ˈrɪr]

far (podex, posterior) főnév

stern◼◼◼ noun
[UK: stɜːn] [US: ˈstɝːn]

backside◼◻◻ noun
[UK: ˈbæk.saɪd] [US: ˈbæk.ˌsaɪd]

far (regio glutealis) (lóé) főnév

crupper◼◼◼ noun
[UK: ˈkrʌ.pə(r)] [US: ˈkrʌ.pər]

far felé

sternward[UK: stˈɜːnwəd] [US: stˈɜːnwɚd]

sternwards adverb
[UK: stˈɜːnwədz] [US: stˈɜːnwɚdz]

far felé eső

sternward[UK: stˈɜːnwəd] [US: stˈɜːnwɚd]

far irányában

sternward[UK: stˈɜːnwəd] [US: stˈɜːnwɚd]

fára felkúszik

tree[UK: triː] [US: ˈtriː]

fára felzavar

tree[UK: triː] [US: ˈtriː]

fára kerget

tree[UK: triː] [US: ˈtriː]

fára menekül

tree[UK: triː] [US: ˈtriː]

farablás főnév

draw noun
[UK: drɔː] [US: ˈdrɒ]

farács főnév

brandreth noun
[UK: brˈandrəθ] [US: brˈændrəθ]

Farad főnév

Farad◼◼◼ noun
[UK: ˈfæ.ræd] [US: ˈfæ.ræd]

fárad ige

tire◼◼◼ verb
[UK: ˈtaɪə(r)] [US: ˈtaɪər]

trouble◼◼◼ verb
[UK: ˈtrʌb.l̩] [US: ˈtrʌb.l̩]

get tired (to become sleepy or weary) verb
[UK: ˈɡet ˈtaɪəd] [US: ˈɡet ˈtaɪərd]

fáradalmas

weariful adjective
[UK: ˈwɪə.rɪ.fʊl] [US: ˈwiː.riː.fəl]

wearifulness noun
[UK: ˈwɪərɪfʊlnəs ] [US: ˈwɪrɪf(ə)lnəs ]

wearing adjective
[UK: ˈweər.ɪŋ] [US: ˈwer.ɪŋ]

fáradalom főnév

fatigue◼◼◼ noun
[UK: fə.ˈtiːɡ] [US: fə.ˈtiːɡ]

12

You can find it in:

UngarischEnglisch