Ungarisch-Englisch Wörterbuch » félreállítják bedeutet auf Englisch

UngarischEnglisch
félreállítják

go to the wall[UK: ɡəʊ tuː ðə wɔːl] [US: ˈɡoʊ ˈtuː ðə ˈwɒl]

félreállítják (átv)

be elbowed into a corner[UK: bi ˈel.bəʊd ˈɪn.tə ə ˈkɔː.nə(r)] [US: bi ˈelboʊd ˌɪn.ˈtuː ə ˈkɔːr.nər]

You can find it in:

UngarischEnglisch