Ungarisch-Englisch Wörterbuch »

félénkség bedeutet auf Englisch

UngarischEnglisch
félénkség főnév

diffidence◼◼◼ noun
[UK: ˈdɪ.fɪ.dəns] [US: ˈdɪ.fɪ.dəns]

bashfulness noun
[UK: ˈbæʃf.nəs] [US: ˈbæʃf.nəs]

coyness noun
[UK: ˈkɔɪ.nəs] [US: ˈkɔɪ.nəs]

faintheartedness noun
[UK: ˈfeɪntˈhɑːtɪdnəs ] [US: ˈfeɪntˈhɑrtɪdnəs ]

poor-spiritedness noun
[UK: pʊə(r) ˈspɪ.rə.təd.nəs] [US: ˈpʊr ˈspɪ.rə.təd.nəs]

pudicity noun
[UK: pjuːdˈɪsɪti] [US: pjuːdˈɪsɪɾi]

pusillanimity noun
[UK: ˌpjuː.sɪ.lə.ˈnɪ.mɪ.ti] [US: ˌpjuː.sɪ.lə.ˈnɪ.mɪ.ti]

self-consciousness noun
[UK: self ˈkɒn.ʃə.snəs] [US: ˈself ˈkɑːn.ʃə.snəs]

shamefacedness noun
[UK: ʃˈeɪmfeɪstnəs] [US: ʃˈeɪmfeɪstnəs]

shyness noun
[UK: ˈʃaɪ.nəs] [US: ˈʃaɪ.nəs]

timidity [timidities] noun
[UK: tɪ.ˈmɪ.dɪ.ti] [US: tə.ˈmɪ.də.ti]

timidness noun
[UK: ˈtɪ.mɪd.nəs] [US: ˈtɪ.mɪd.nəs]

timorousness noun
[UK: ˈtɪmərəsnəs ] [US: ˈtɪmərəsnəs ]

tremulousness noun
[UK: ˈtrɛmjʊləsnəs ] [US: ˈtrɛmjələsnəs ]

félénkség bátortalanság főnév

nervosity noun
[UK: nɜːvˈɒsɪti] [US: nɜːvˈɑːsɪɾi]

félénksége távol tartotta a társadalmi élettől

his shyness kept him apart from the world[UK: hɪz ˈʃaɪ.nəs kept hɪm ə.ˈpɑːt frəm ðə wɜːld] [US: ˈhɪz ˈʃaɪ.nəs ˈkept ˈhɪm ə.ˈpɑːrt frəm ðə ˈwɝːld]

félénksége távol tartotta a világtól

his shyness kept him apart from the world[UK: hɪz ˈʃaɪ.nəs kept hɪm ə.ˈpɑːt frəm ðə wɜːld] [US: ˈhɪz ˈʃaɪ.nəs ˈkept ˈhɪm ə.ˈpɑːrt frəm ðə ˈwɝːld]

erőt vesz félénkségén

get over one's shyness[UK: ˈɡet ˈəʊv.ə(r) wʌnz ˈʃaɪ.nəs] [US: ˈɡet ˈoʊv.r̩ wʌnz ˈʃaɪ.nəs]

veleszületett félénkségére épít

operate upon somebody's natural shyness[UK: ˈɒ.pə.reɪt ə.ˈpɒn ˈsəm.ˌbɑː.di ˈnæt.ʃrəl ˈʃaɪ.nəs] [US: ˈɑː.pə.ˌret ə.ˈpɑːn ˈsəm.ˌbɑː.di ˈnæ.tʃə.rəl ˈʃaɪ.nəs]

You can find it in:

UngarischEnglisch