Ungarisch-Englisch Wörterbuch »

ellenőriz bedeutet auf Englisch

UngarischEnglisch
ellenőriz

check [checked, checked, checking, checks]◼◼◼ verb
[UK: tʃek] [US: ˈtʃek]

control [controlled, controlled, controlling, controls]◼◼◻ verb
[UK: kən.ˈtrəʊl] [US: kənˈtroʊl]

verify [verified, verified]◼◼◻ verb
[UK: ˈve.rɪ.faɪ ˈve.rɪ.faɪd ˈve.rɪ.faɪd] [US: ˈve.rə.ˌfaɪ ˈve.rə.ˌfaɪd ˈve.rə.ˌfaɪd]

test [tested, tested, testing, tests]◼◼◻ verb
[UK: ˈtest] [US: ˈtest]

monitor [monitored, monitored, monitoring, monitors]◼◼◻ verb
[UK: ˈmɒ.nɪ.tə(r)] [US: ˈmɑː.nə.tər]

check up [check ups]◼◼◻ noun
[UK: tʃek ʌp] [US: ˈtʃek ʌp]

inspect [inspected, inspected, inspecting, inspects]◼◼◻ verb
[UK: ɪn.ˈspekt] [US: ˌɪn.ˈspekt]

vet [vetted, vetted, vetting, vets]◼◼◻ verb
[UK: vet] [US: ˈvet]

try [tried, tried, trying, tries]◼◻◻ irregular verb
[UK: ˈtraɪ] [US: ˈtraɪ]

supervise [supervised, supervised, supervising, supervises]◼◻◻ verb
[UK: ˈsuː.pə.vaɪz] [US: ˈsuː.pər.ˌvaɪz]

follow up◼◻◻ verb
[UK: ˈfɒ.ləʊ ʌp] [US: ˈfɑːlo.ʊ ʌp]

audit [audited, audited, auditing, audits]◼◻◻ verb
[UK: ˈɔː.dɪt] [US: ˈɒ.dət]

oversee [oversaw, overseen, overseeing, oversees]◼◻◻ irregular verb
[UK: ˌəʊv.ə.ˈsiː ˌəʊv.ə.ˈsɔː ˌəʊv.ə.ˈsiːn] [US: ˌoʊv.ə.ˈsiː ˌoʊv.ə.ˈsɔː ˌoʊv.ə.ˈsiːn]

survey [surveyed, surveyed, surveying, surveys]◼◻◻ verb
[UK: sə.ˈveɪ] [US: sər.ˈveɪ]

tally [tallied, tallied, tallying, tallies]◼◻◻ verb
[UK: ˈtæ.li] [US: ˈtæ.li]

oversaw◼◻◻ verb
[UK: ˌəʊv.ə.ˈsɔː] [US: ˌoʊv.ə.ˈsɔː]

sift [sifted, sifted, sifting, sifts]◼◻◻ verb
[UK: sɪft] [US: ˈsɪft]

verifies verb
[UK: ˈve.rɪ.faɪz] [US: ˈve.rə.ˌfaɪz]

superintend [superintended, superintended, superintending, superintends] verb
[UK: ˌsuː.pə.rɪn.ˈtend] [US: ˌsuː.pə.rɪn.ˈtend]

stand over verb
[UK: stænd ˈəʊv.ə(r)] [US: ˈstænd ˈoʊv.r̩]

ellenőriz (vmit) ige

check on something◼◼◼ verb
[UK: tʃek ɒn ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈtʃek ɑːn ˈsʌm.θɪŋ]

check up on something◼◻◻ verb
[UK: tʃek ʌp ɒn ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈtʃek ʌp ɑːn ˈsʌm.θɪŋ]

keep a check on something verb
[UK: kiːp ə tʃek ɒn ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈkiːp ə ˈtʃek ɑːn ˈsʌm.θɪŋ]

ellenőriz valamit ige

check on verb

ellenőrizendő melléknév

ascertainable adjective
[UK: ˌæ.sə.ˈteɪ.nəb.l̩] [US: ˌæ.sə.ˈteɪ.nəb.l̩]

ellenőrizetlen melléknév

uncontrolled◼◼◼ adjective
[UK: ˌʌnk.ən.ˈtrəʊld] [US: ˌʌnk.ənˈtroʊld]

unchecked◼◼◼ adjective
[UK: ˌʌn.ˈtʃekt] [US: ən.ˈtʃekt]

unsupervised◼◼◻ adjective
[UK: ʌn.ˈsuː.pə.vaɪzd] [US: ʌn.ˈsuː.pər.ˌvaɪzd]

uninspected◼◻◻ adjective
[UK: ˌʌnɪnˈspɛktɪd ] [US: ʌnɪnˈspɛktɪd ]

uncanvassed adjective
[UK: ˌʌnˈkænvəst ] [US: ʌnˈkænvəst ]

ellenőrizetlenül melléknév

unchecked◼◼◼ adjective
[UK: ˌʌn.ˈtʃekt] [US: ən.ˈtʃekt]

Ellenőrizhetem a gumiabroncsnyomást?

Can I check my tyre pressures here?[UK: kæn ˈaɪ tʃek maɪ ˈtaɪə(r) ˈpre.ʃəz hɪə(r)] [US: ˈkæn ˈaɪ ˈtʃek ˈmaɪ ˈtaɪr ˈpre.ʃərz hɪər]

ellenőrizhetetlen melléknév

uncontrollable◼◼◼ adjective
[UK: ˌʌnk.ən.ˈtrəʊ.ləb.l̩] [US: ˌʌnk.ənˈtro.ʊ.ləb.l̩]

unverifiable◼◼◻ adjective
[UK: ən.ˌve.rə.ˈfaɪə.bəl] [US: ən.ˌve.rə.ˈfaɪə.bəl]

incontrollable adjective
[UK: ɪnkəntrˈəʊləbəl] [US: ɪnkəntrˈoʊləbəl]

ellenőrizhetetlen hír

scuttlebut[UK: skˈʌtəlbˌʌt] [US: skˈʌɾəlbˌʌt]

scuttlebutt noun
[UK: ˈskə.təl.ˌbət] [US: ˈskə.təl.ˌbət]

whisper [whispers] noun
[UK: ˈwɪ.spə(r)] [US: ˈwɪ.spər]

ellenőrizhetetlenül határozószó

uncontrollably◼◼◼ adverb
[UK: ˌʌnk.ən.ˈtrəʊ.lə.bli] [US: ˌʌnk.ənˈtro.ʊ.lə.bli]

ellenőrizhető melléknév

verifiable◼◼◼ adjective
[UK: ˈve.rɪ.faɪəb.l̩] [US: ˈve.rə.ˌfaɪəb.l̩]

12

You can find it in:

UngarischEnglisch