Ungarisch-Englisch Wörterbuch »

elgáncsol bedeutet auf Englisch

UngarischEnglisch
elgáncsol ige

trip [tripped, tripped, tripping, trips]◼◼◼ verb
[UK: trɪp] [US: ˈtrɪp]

thwart [thwarted, thwarted, thwarting, thwarts] verb
[UK: θwɔːt] [US: ˈθwɔːrt]

trip up verb
[UK: trɪp ʌp] [US: ˈtrɪp ʌp]

circumvent [circumvented, circumvented, circumventing, circumvents] verb
[UK: ˌsɜːk.əm.ˈvent] [US: ˌsərk.əm.ˈvent]

frustrate somebody verb
[UK: frʌ.ˈstreɪt ˈsʌm.bə.di] [US: ˈfrə.ˌstret ˈsʌm.ˌbɑː.di]

put a crimp in one's style verb
[UK: ˈpʊt ə krɪmp ɪn wʌnz staɪl] [US: ˈpʊt ə ˈkrɪmp ɪn wʌnz ˈstaɪl]

put the crimp in verb
[UK: ˈpʊt ðə krɪmp ɪn] [US: ˈpʊt ðə ˈkrɪmp ɪn]

elgáncsol (vmit) (átv) ige

throw difficulties in the way of something verb
[UK: ˈθrəʊ ˈdɪ.fɪk.əl.tɪz ɪn ðə ˈweɪ əv ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈθroʊ ˈdɪ.fək.əl.tiz ɪn ðə ˈweɪ əv ˈsʌm.θɪŋ]

elgáncsolják

be thwarted[UK: bi ˈθwɔː.tɪd] [US: bi ˈθwɔːr.təd]

elgáncsolás főnév

click [clicks] noun
[UK: klɪk] [US: ˈklɪk]

elgáncsoló (vkt) főnév

heeler noun
[UK: ˈhiː.lə] [US: ˈhiː.lər]

indítványt elgáncsol (átv)

sandbag a proposal[UK: ˈsænd.bæɡ ə prə.ˈpəʊz.l̩] [US: ˈsænd.ˌbæɡ ə prəˈpo.ʊz.l̩]

You can find it in:

UngarischEnglisch