Ungarisch-Englisch Wörterbuch »

elfog vkt bedeutet auf Englisch

UngarischEnglisch
elfog (vkt) ige

nail [nailed, nailed, nailing, nails]◼◼◼ verb
[UK: neɪl] [US: ˈneɪl]

elfog vkt

catch hold of somebody[UK: kætʃ həʊld əv ˈsʌm.bə.di] [US: ˈkætʃ hoʊld əv ˈsʌm.ˌbɑː.di]

cop it[UK: kɒp ɪt] [US: ˈkɑːp ˈɪt]

lay hands on somebody[UK: leɪ hændz ɒn ˈsʌm.bə.di] [US: ˈleɪ ˈhændz ɑːn ˈsʌm.ˌbɑː.di]

lay hold of somebody[UK: leɪ həʊld əv ˈsʌm.bə.di] [US: ˈleɪ hoʊld əv ˈsʌm.ˌbɑː.di]

lay one's hand on somebody's shoulder[UK: leɪ wʌnz hænd ɒn ˈsəm.ˌbɑː.di ˈʃəʊl.də(r)] [US: ˈleɪ wʌnz ˈhænd ɑːn ˈsəm.ˌbɑː.di ˈʃoʊl.də(r)]

take hold of somebody[UK: teɪk həʊld əv ˈsʌm.bə.di] [US: ˈteɪk hoʊld əv ˈsʌm.ˌbɑː.di]

take somebody prisoner[UK: teɪk ˈsʌm.bə.di ˈprɪz.nə(r)] [US: ˈteɪk ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈprɪ.zə.nər]

elfog vkt (érzés) (átv)

descend upon somebody[UK: dɪ.ˈsend ə.ˈpɒn ˈsʌm.bə.di] [US: də.ˈsend ə.ˈpɑːn ˈsʌm.ˌbɑː.di]

You can find it in:

UngarischEnglisch