Ungarisch-Englisch Wörterbuch »

előtag forgó, forgás bedeutet auf Englisch

UngarischEnglisch
előtag főnév

prefix [prefixes]◼◼◼ noun
[UK: ˌpriː.ˈfɪks] [US: ˈpriː.fɪks]

forgó

revolving◼◼◼ noun
[UK: rɪ.ˈvɒlv.ɪŋ] [US: ri.ˈvɑːlv.ɪŋ]

rotating◼◼◼ adjective
[UK: rəʊ.ˈteɪt.ɪŋ] [US: roʊ.ˈteɪt.ɪŋ]

rotative◼◼◼ adjective
[UK: ˈrəʊ.tə.tɪv] [US: ˈroʊ.teɪ.tɪv]

at issue◼◻◻ adjective

circulating◼◻◻ adjective
[UK: ˈsɜː.kjʊ.leɪt.ɪŋ] [US: ˈsɝː.kjə.ˌlet.ɪŋ]

gyratory◼◻◻ adjective
[UK: ˈdʒaɪə.rə.tə.rɪ] [US: dʒaɪ.rə.ˌtɔː.riː]

joint◼◻◻ adjective
[UK: dʒɔɪnt] [US: ˌdʒɔɪnt]

turning [turnings]◼◻◻ noun
[UK: ˈtɜːn.ɪŋ] [US: ˈtɝːn.ɪŋ]

whirling◼◻◻ adjective
[UK: ˈwɜːl.ɪŋ] [US: ˈwɝːl.ɪŋ]

ball [balls]◼◼◻ noun
[UK: bɔːl] [US: ˈbɒl]

rotary◼◼◻ adjective
[UK: ˈrəʊ.tə.ri] [US: ˈroʊ.tə.ri]

swivel [swivelled, swivelled, swivelling, swivels]◼◼◻ verb
[UK: ˈswɪv.l̩] [US: ˈswɪv.l̩]

pivotal adjective
[UK: ˈpɪ.və.təl] [US: ˈpɪ.və.təl]

rotatory adjective
[UK: ˈrəʊ.tə.tə.ri] [US: ˈroʊ.tə.tə.ri]

tuft [tufts] noun
[UK: tʌft] [US: ˈtəft]

turbinal [turbinals] noun
[UK: tˈɜːbɪnəl] [US: tˈɜːbɪnəl]

turbinated adjective
[UK: tˈɜːbɪnˌeɪtɪd] [US: tˈɜːbᵻnˌeɪɾᵻd]

voluble adjective
[UK: ˈvɒ.ljʊb.l̩] [US: ˈvɑː.ljəb.l̩]

whirl adjective
[UK: wɜːl] [US: ˈwɝːl]

whirlpool [whirlpools] noun
[UK: ˈwɜːl.puːl] [US: ˈwɝːl.ˌpuːl]

forgás főnév

spin [spins]◼◼◼ noun
[UK: spɪn] [US: ˈspɪn]

turn [turns]◼◼◼ noun
[UK: tɜːn] [US: ˈtɝːn]

revolution [revolutions]◼◻◻ noun
[UK: ˌre.və.ˈluːʃ.n̩] [US: ˌre.və.ˈluːʃ.n̩]

round [rounds]◼◻◻ noun
[UK: ˈraʊnd] [US: ˈraʊnd]

swing [swings]◼◻◻ noun
[UK: swɪŋ] [US: ˈswɪŋ]

swirl [swirls]◼◻◻ noun
[UK: swɜːl] [US: ˈswɝːl]

twirl [twirls]◼◻◻ noun
[UK: twɜːl] [US: ˈtwɝːl]

turning [turnings]◼◼◻ noun
[UK: ˈtɜːn.ɪŋ] [US: ˈtɝːn.ɪŋ]

wheel [wheels]◼◼◻ noun
[UK: ˈwiːl̩] [US: ˈhwiːl̩]

eddying noun
[UK: ˈe.dɪ.ɪŋ] [US: ˈe.dɪ.ɪŋ]

gyration (rotation, revolution) [gyrations] noun
[UK: ˌdʒaɪ.ˈreɪʃ.n̩] [US: dʒaɪ.ˈreɪʃ.n̩]

sparkless noun
[UK: ˈspɑːkləs ] [US: ˈspɑrkəlzɪz ]

troll [trolls] noun
[UK: trəʊl] [US: troʊl]

turbination noun
[UK: tˌɜːbɪnˈeɪʃən] [US: tˌɜːbᵻnˈeɪʃən]

turning round noun
[UK: ˈtɜːn.ɪŋ ˈraʊnd] [US: ˈtɝːn.ɪŋ ˈraʊnd]

turning round and round noun
[UK: ˈtɜːn.ɪŋ ˈraʊnd ənd ˈraʊnd] [US: ˈtɝːn.ɪŋ ˈraʊnd ænd ˈraʊnd]

turnover [turnovers] noun
[UK: ˈtɜː.nəʊ.və(r)] [US: ˈtɜːno.ʊ.və(r)]

twizzle noun

whirl [whirls] noun
[UK: wɜːl] [US: ˈwɝːl]

You can find it in:

UngarischEnglisch