Ungarisch-Englisch Wörterbuch »

eláraszt bedeutet auf Englisch

UngarischEnglisch
eláraszt ige

flood◼◼◼ verb
[UK: flʌd] [US: ˈfləd]

overwhelm◼◼◻ verb
[UK: ˌəʊv.ə.ˈwelm] [US: ˌoʊv.ə.ˈwelm]

overrun [overran, overrun]◼◼◻ irregular verb
[UK: ˌəʊv.ə.ˈrʌn ˌəʊv.ə.ˈræn ˌəʊv.ə.ˈrʌn] [US: ˌoʊv.ə.ˈrʌn ˌoʊv.ə.ˈræn ˌoʊv.ə.ˈrʌn]

swamp◼◼◻ verb
[UK: swɒmp] [US: ˈswɑːmp]

shower◼◼◻ verb
[UK: ˈʃaʊə(r)] [US: ˈʃaʊər]

drown◼◼◻ verb
[UK: draʊn] [US: ˈdraʊn]

water◼◼◻ verb
[UK: ˈwɔː.tə(r)] [US: ˈwɒ.tər]

inundate◼◼◻ verb
[UK: ˈɪ.nʌn.deɪt] [US: ˈɪ.nʌn.ˌdet]

deluge◼◼◻ verb
[UK: ˈde.ljuːdʒ] [US: ˈde.ljuːdʒ]

swarm◼◼◻ verb
[UK: swɔːm] [US: ˈswɔːrm]

infest◼◼◻ verb
[UK: ɪn.ˈfest] [US: ˌɪn.ˈfest]

invade◼◼◻ verb
[UK: ɪn.ˈveɪd] [US: ˌɪn.ˈveɪd]

overflow◼◼◻ verb
[UK: ˌəʊv.ə.ˈfləʊ] [US: ˈovərˌflo.ʊ]

submerge◼◻◻ verb
[UK: səb.ˈmɜːdʒ] [US: səb.ˈmɝːdʒ]

rain◼◻◻ verb
[UK: reɪn] [US: ˈreɪn]

smother◼◻◻ verb
[UK: ˈsmʌ.ðə(r)] [US: ˈsmʌ.ðər]

engulf◼◻◻ verb
[UK: ɪn.ˈɡʌlf] [US: en.ˈɡʌlf]

flush◼◻◻ verb
[UK: flʌʃ] [US: ˈfləʃ]

drug◼◻◻ verb
[UK: ˈdrʌɡ] [US: ˈdrʌɡ]

crowd◼◻◻ verb
[UK: kraʊd] [US: ˈkraʊd]

load◼◻◻ verb
[UK: ləʊd] [US: loʊd]

pester◼◻◻ verb
[UK: ˈpe.stə(r)] [US: ˈpe.stər]

float verb
[UK: fləʊt] [US: floʊt]

pelt verb
[UK: pelt] [US: ˈpelt]

sluice verb
[UK: sluːs] [US: sˈluːs]

swim [swam, swum] irregular verb
[UK: swɪm swæm swʌm] [US: ˈswɪm ˈswæm ˈswəm]

bespatter verb
[UK: bɪ.ˈspæ.tə] [US: bɪ.ˈspæ.tʌr]

circumfuse (spread something around something) verb
[UK: sˈɜːkəmfjˌuːz] [US: sˈɜːkəmfjˌuːz]

glut verb
[UK: ɡlʌt] [US: ˈɡlət]

immerge verb
[UK: ɪmˈɜːdʒ] [US: ɪmˈɜːdʒ]

overshower verb
[UK: ˌəʊvəˈʃaʊə ] [US: ˌoʊvərˈʃaʊər ]

overspread [overspread, overspread] irregular verb
[UK: ˌəʊv.ə.ˈspred ˌəʊv.ə.ˈspred ˌəʊv.ə.ˈspred] [US: oʊv.ər.ˈspred oʊv.ər.ˈspred oʊv.ər.ˈspred]

overswarm verb
[UK: ˌəʊvəˈswɔːm ] [US: ˌoʊvərˈswɔrm ]

overwash verb
[UK: ˌəʊvəˈwɒʃ ] [US: ˌoʊvərˈwɑʃ ]

perfuse verb
[UK: pə.ˈfjuːz] [US: pər.ˈfjuːz]

eláraszt (vmivel)

assail with somebody[UK: ə.ˈseɪl wɪð ˈsʌm.bə.di] [US: ə.ˈseɪl wɪθ ˈsʌm.ˌbɑː.di]

eláraszt vkt (vmivel)

lavish something on somebody[UK: ˈlæ.vɪʃ ˈsʌm.θɪŋ ɒn ˈsʌm.bə.di] [US: ˈlæ.vɪʃ ˈsʌm.θɪŋ ɑːn ˈsʌm.ˌbɑː.di]

lavish something upon somebody[UK: ˈlæ.vɪʃ ˈsʌm.θɪŋ ə.ˈpɒn ˈsʌm.bə.di] [US: ˈlæ.vɪʃ ˈsʌm.θɪŋ ə.ˈpɑːn ˈsʌm.ˌbɑː.di]

eláraszt áruval ige

glut verb
[UK: ɡlʌt] [US: ˈɡlət]

elárasztható melléknév

floodable◼◼◼ adjective
[UK: ˈflʌdəbl ] [US: ˈflʌdəbl ]

12

You can find it in:

UngarischEnglisch