Ungarisch-Englisch Wörterbuch »

egyszerű bedeutet auf Englisch

UngarischEnglisch
egyszerű melléknév

simple [simpler, simplest]◼◼◼ adjective
[UK: ˈsɪm.pl̩] [US: ˈsɪm.pl̩]

easy [easier, easiest]◼◼◼ adjective
[UK: ˈiː.zi] [US: ˈiː.zi]

straightforward◼◼◻ adjective
[UK: ˌstreɪt.ˈfɔː.wəd] [US: ˈstreɪt.ˈfɔːr.wərd]

mean◼◼◻ adjective
[UK: miːn] [US: ˈmiːn]

plain [plainer, plainest]◼◼◻ adjective
[UK: pleɪn] [US: ˈpleɪn]

single◼◼◻ adjective
[UK: ˈsɪŋ.ɡl̩] [US: ˈsɪŋ.ɡl̩]

common [commoner, commonest]◼◼◻ adjective
[UK: ˈkɒ.mən] [US: ˈkɑː.mən]

mere [merer, merest]◼◼◻ adjective
[UK: mɪə(r)] [US: ˈmɪr]

humble [humbler, humblest]◼◼◻ adjective
[UK: ˈhʌm.bl̩] [US: ˈhʌm.bl̩]

uncomplicated◼◼◻ adjective
[UK: ʌnˈk.ɒm.plɪk.eɪ.tɪd] [US: ʌnˈk.ɑːm.pləˌk.e.təd]

primitive◼◼◻ adjective
[UK: ˈprɪ.mɪ.tɪv] [US: ˈprɪ.mə.tɪv]

quiet [quieter, quietest]◼◼◻ adjective
[UK: ˈkwaɪət] [US: ˈkwaɪət]

modest◼◼◻ adjective
[UK: ˈmɒ.dɪst] [US: ˈmɑː.dəst]

lowly [lowlier, lowliest]◼◻◻ adjective
[UK: ˈləʊ.li] [US: ˈloʊ.li]

bare [barer, barest]◼◻◻ adjective
[UK: beə(r)] [US: ˈber]

severe [severer, severest]◼◻◻ adjective
[UK: sɪ.ˈvɪə(r)] [US: sə.ˈvɪr]

silly [sillier, silliest]◼◻◻ adjective
[UK: ˈsɪ.li] [US: ˈsɪ.li]

frank [franker, frankest]◼◻◻ adjective
[UK: fræŋk] [US: ˈfræŋk]

native◼◻◻ adjective
[UK: ˈneɪ.tɪv] [US: ˈneɪ.tɪv]

unpretentious◼◻◻ adjective
[UK: ˌʌn.prɪ.ˈten.ʃəs] [US: ˌʌn.pri.ˈten.ʃəs]

brave [braver, bravest]◼◻◻ adjective
[UK: breɪv] [US: ˈbreɪv]

rustic◼◻◻ adjective
[UK: ˈrʌ.stɪk] [US: ˈrʌ.stɪk]

moderate◼◻◻ adjective
[UK: ˈmɒ.də.reɪt] [US: ˈmɑː.də.rət]

homely [homelier, homeliest]◼◻◻ adjective
[UK: ˈhəʊm.li] [US: ˈhoʊm.li]

austere◼◻◻ adjective
[UK: ɔː.ˈstɪə(r)] [US: ɒ.ˈstɪr]

frugal◼◻◻ adjective
[UK: ˈfruːɡ.l̩] [US: ˈfruːɡ.l̩]

unsophisticated◼◻◻ adjective
[UK: ˌʌn.sə.ˈfɪ.stɪk.eɪ.tɪd] [US: ˌʌn.sə.ˈfɪ.stɪˌk.e.təd]

single-minded◼◻◻ adjective
[UK: ˈsɪŋ.ɡl̩ ˈmaɪn.dɪd] [US: ˈsɪŋ.ɡl̩ ˈmaɪn.dəd]

open-and-shut◼◻◻ adjective
[UK: ˈəʊ.pən ənd ʃʌt] [US: ˈoʊ.pən ænd ˈʃət]

simplex◼◻◻ adjective
[UK: ˈsɪm.pleks] [US: ˈsɪm.ˌpleks]

potty [pottier, pottiest]◼◻◻ adjective
[UK: ˈpɒ.ti] [US: ˈpɑː.ti]

bald [balder, baldest]◼◻◻ adjective
[UK: bɔːld] [US: ˈbɒld]

unostentatious◼◻◻ adjective
[UK: ˈʌn.ˌɒ.sten.ˈteɪ.ʃəs] [US: ˈʌn.ˌɒ.sten.ˈteɪ.ʃəs]

artless◼◻◻ adjective
[UK: ˈɑːt.ləs] [US: ˈɑːrt.ləs]

unvarnished◼◻◻ adjective
[UK: ʌn.ˈvɑː.nɪʃt] [US: ʌn.ˈvɑːr.nɪʃt]

homespun◼◻◻ adjective
[UK: ˈhəʊm.spʌn] [US: ˈhoʊm.spʌn]

ingenuous◼◻◻ adjective
[UK: ɪn.ˈdʒe.njʊəs] [US: ˌɪn.ˈdʒe.njuːəs]

russet◼◻◻ adjective
[UK: ˈrʌ.sɪt] [US: ˈrʌ.sət]

uncompounded◼◻◻ adjective
[UK: ˌʌnkəmˈpaʊndɪd ] [US: ʌnkəmˈpaʊndəd ]

unspectacular◼◻◻ adjective
[UK: ˌʌn.spek.ˈtæ.kjʊ.lə(r)] [US: ˌʌn.spek.ˈtæ.kjə.lər]

12