Ungarisch-Englisch Wörterbuch » daganat Bedeutung in Englisch

UngarischEnglisch
daganat főnév

growth◼◼◼ noun
[UK: ɡrəʊθ] [US: ɡroʊθ]

lump◼◼◼ noun
[UK: lʌmp] [US: ˈləmp]

bulge noun
[UK: bʌldʒ] [US: ˈbəldʒ]

bump noun
[UK: bʌmp] [US: ˈbəmp]

knob noun
[UK: nɒb] [US: ˈnɑːb]

new growth noun
[UK: njuː ɡrəʊθ] [US: nuː ɡroʊθ]

daganat (intumescentia) főnév

intumescence noun
[UK: ˌɪn.tjuː.ˈmesns] [US: ˌɪn.tjuː.ˈmesns]

daganat (intumescentia, tumefactio, turgor) főnév

swelling◼◼◼ noun
[UK: ˈswel.ɪŋ] [US: ˈswel.ɪŋ]

daganat (tumor) főnév
GB

tumour◼◼◼ noun
[UK: ˈtjuː.mə(r)] [US: ˈtjuː.mər]

daganat (tumor) főnév
US

tumor◼◼◼ noun
[UK: ˈtuː.mə(r)] [US: ˈtuː.mər]

daganat-specialista (oncologus) főnév

oncologist noun
[UK: ɑːŋˈk.ɑː.lə.dʒəst] [US: ɑːŋˈk.ɑː.lə.dʒəst]

daganatellenes főnév

antineoplastic◼◼◼ noun

daganatképződés (neoplasma) főnév

neoplasm noun
[UK: ˈniːəʊ.plæ.zəm] [US: ˈniːo.ʊ.plæ.zəm]

daganatképződés (tumorformatio)

tumourous form[UK: tjˈuːmɜːrəs fˈɔːm] [US: tˈuːmɜːrəs fˈɔːrm]

daganatkivágás (oncotomia) főnév

oncotomy noun
[UK: ɒnkˈɒtəmi] [US: ɑːnkˈɑːɾəmi]

daganatkutatás (oncologia) főnév

oncology noun
[UK: ɑːŋˈk.ɑː.lə.dʒi] [US: ɑːŋˈk.ɑː.lə.dʒi]

daganatokkal szenvedő (tumorosus) melléknév

tumorous adjective
[UK: tjˈuːmərəs] [US: tˈuːmɚrəs]

daganatos

neoplastic◼◼◼

daganatos (tuberculosus) melléknév

tuberculated adjective
[UK: tjˈuːbəkjˌʊleɪtɪd] [US: tˈuːbɚkjˌʊleɪɾᵻd]

daganatos (tumorosus) melléknév

tumorous adjective
[UK: tjˈuːmərəs] [US: tˈuːmɚrəs]

tumourous adjective
[UK: tjˈuːmɜːrəs] [US: tˈuːmɜːrəs]

daganatos betegség főnév

cancer noun
[UK: ˈkæn.sə(r)] [US: ˈkæn.sər]

daganatos megbetegedés főnév

cancer noun
[UK: ˈkæn.sə(r)] [US: ˈkæn.sər]

daganatot (tumefaciens) melléknév

tumefacient adjective
[UK: tjˈuːmɪfˌeɪʃənt] [US: tˈuːmɪfˌeɪʃənt]

daganattani (oncologicus) melléknév

oncological adjective
[UK: ˌɒnk.ə.ˈlɒ.dʒɪkəl] [US: ˌɒnk.ə.ˈlɒ.dʒɪkəl]

a daganat keletkezése és létrejötte főnév

oncogenesis noun
[UK: ˌɒnkəʊdʒˈenɪsˌɪs] [US: ˌɑːnkoʊdʒˈenɪsˌɪs]

agydaganat főnév

glioblastoma noun
[UK: ɡlɪˌɒblastˈəʊmə] [US: ɡlɪˌɑːbləstˈoʊmə]

agydaganat (ectodermalis eredetű) (glioma) főnév

glioma noun
[UK: ɡlɪˈəʊmə] [US: ɡlɪˈoʊmə]

agydaganat (neoplasma-, tumor cerebri) főnév

brain-tumour noun
[UK: breɪn ˈtjuː.mə(r)] [US: ˈbreɪn ˈtjuː.mər]

agydaganat (neoplasma-, tumor cerebri) főnév
GB

brain tumour noun
[UK: breɪn ˈtjuː.mə(r)] [US: ˈbreɪn ˈtjuː.mər]

cerebral tumour noun
[UK: ˈse.rə.brəl ˈtjuː.mə(r)] [US: ˈse.rə.brəl ˈtjuː.mər]

agydaganat (neoplasma-, tumor cerebri) főnév
US

brain tumor noun
[UK: breɪn ˈtuː.mə(r)] [US: ˈbreɪn ˈtuː.mər]

cerebral tumor noun
[UK: ˈse.rə.brəl ˈtuː.mə(r)] [US: ˈse.rə.brəl ˈtuː.mər]

agydaganat (tumor cerebri) főnév
GB

tumour of the brain noun
[UK: ˈtjuː.mə(r) əv ðə breɪn] [US: ˈtjuː.mər əv ðə ˈbreɪn]

agydaganat (tumor cerebri) főnév
US

tumor of the brain noun
[UK: ˈtuː.mə(r) əv ðə breɪn] [US: ˈtuː.mər əv ðə ˈbreɪn]

átterjed (daganat) ige

metastasise verb
[UK: mˌetəstˈasaɪz] [US: mˌeɾəstˈæsaɪz]

áttét (daganaté) (metastasis) főnév

metastasis noun
[UK: mə.ˈtæ.stə.sɪs] [US: mə.ˈtæ.stə.sɪs]

áttétel (daganaté) (metastasis) főnév

metastasis noun
[UK: mə.ˈtæ.stə.sɪs] [US: mə.ˈtæ.stə.sɪs]

áttétel útján terjed (daganat) ige

metastasise verb
[UK: mˌetəstˈasaɪz] [US: mˌeɾəstˈæsaɪz]

metastasize verb
[UK: mə.ˈtæ.stə.ˌsaɪz] [US: mə.ˈtæ.stə.ˌsaɪz]

12

You can find it in:

UngarischEnglisch

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies