Ungarisch-Englisch Wörterbuch »

döntést bedeutet auf Englisch

UngarischEnglisch
döntést helyesbít

revise a decision[UK: rɪ.ˈvaɪz ə dɪ.ˈsɪʒ.n̩] [US: rɪ.ˈvaɪz ə də.ˈsɪʒ.n̩]

döntést hoz

make a decision◼◼◼[UK: ˈmeɪk ə dɪ.ˈsɪʒ.n̩] [US: ˈmeɪk ə də.ˈsɪʒ.n̩]

decide [decided, decided, deciding, decides]◼◼◼ verb
[UK: dɪ.ˈsaɪd] [US: də.ˈsaɪd]

return a verdict[UK: rɪ.ˈtɜːn ə ˈvɜː.dɪkt] [US: rə.ˈtɝːn ə ˈvɝː.dɪkt]

arrive at a decision[UK: ə.ˈraɪv ət ə dɪ.ˈsɪʒ.n̩] [US: ə.ˈraɪv ət ə də.ˈsɪʒ.n̩]

carry out a decision[UK: ˈkæ.ri ˈaʊt ə dɪ.ˈsɪʒ.n̩] [US: ˈkæ.ri ˈaʊt ə də.ˈsɪʒ.n̩]

döntést hoz (esküdtszék)

bring in a verdict[UK: brɪŋ ɪn ə ˈvɜː.dɪkt] [US: ˈbrɪŋ ɪn ə ˈvɝː.dɪkt]

döntést hoz (skót jog) ige

decern verb
[UK: dɪsˈɜːn] [US: dᵻsˈɜːn]

döntést kényszerít ki vkiből

force somebody's hand[UK: fɔːs ˈsəm.ˌbɑː.di hænd] [US: ˈfɔːrs ˈsəm.ˌbɑː.di ˈhænd]

döntést megváltoztat

revise a decision[UK: rɪ.ˈvaɪz ə dɪ.ˈsɪʒ.n̩] [US: rɪ.ˈvaɪz ə də.ˈsɪʒ.n̩]

a fegyverekre bízza a döntést főnév

arbitrement noun
[UK: ˈɑːbɪtrˌɪmənt] [US: ˈɑːrbɪtrˌɪmənt]

ebben a kérdésben döntést hoztak

the matter is decided[UK: ðə ˈmæ.tə(r) ɪz dɪ.ˈsaɪ.dɪd] [US: ðə ˈmæ.tər ˈɪz də.ˈsaɪ.dəd]

megérleli vkben a döntést

decide somebody[UK: dɪ.ˈsaɪd ˈsʌm.bə.di] [US: də.ˈsaɪd ˈsʌm.ˌbɑː.di]

You can find it in:

UngarischEnglisch