Ungarisch-Englisch Wörterbuch »

csattan bedeutet auf Englisch

UngarischEnglisch
csattan ige

smack [smacked, smacked, smacking, smacks]◼◼◼ verb
[UK: smæk] [US: ˈsmæk]

crack [cracked, cracked, cracking, cracks]◼◼◼ verb
[UK: kræk] [US: ˈkræk]

click [clicked, clicked, clicking, clicks]◼◼◻ verb
[UK: klɪk] [US: ˈklɪk]

clack [clacked, clacked, clacking, clacks]◼◼◻ verb
[UK: klæk] [US: ˈklæk]

snap [snapped, snapped, snapping, snaps]◼◼◻ verb
[UK: snæp] [US: ˈsnæp]

clap [clapped, clapped, clapping, claps]◼◻◻ verb
[UK: klæp] [US: ˈklæp]

lash [lashed, lashed, lashing, lashes]◼◻◻ verb
[UK: læʃ] [US: ˈlæʃ]

go smack verb
[UK: ɡəʊ smæk] [US: ˈɡoʊ ˈsmæk]

go snap verb
[UK: ɡəʊ snæp] [US: ˈɡoʊ ˈsnæp]

csattanás főnév

crash [crashes]◼◼◼ noun
[UK: kræʃ] [US: ˈkræʃ]

bang [bangs]◼◼◼ noun
[UK: bæŋ] [US: ˈbæŋ]

crack [cracks]◼◼◻ noun
[UK: kræk] [US: ˈkræk]

snap [snaps]◼◼◻ noun
[UK: snæp] [US: ˈsnæp]

click [clicks]◼◻◻ noun
[UK: klɪk] [US: ˈklɪk]

clap [claps]◼◻◻ noun
[UK: klæp] [US: ˈklæp]

dash [dashes]◼◻◻ noun
[UK: ˈdæʃ] [US: ˈdæʃ]

clash [clashes]◼◻◻ noun
[UK: klæʃ] [US: ˈklæʃ]

clicking◼◻◻ noun
[UK: ˈklɪkɪŋ] [US: ˈklɪkɪŋ]

smack [smacks]◼◻◻ noun
[UK: smæk] [US: ˈsmæk]

clashing noun
[UK: ˈklæʃ.ɪŋ] [US: ˈklæʃ.ɪŋ]

smackeroo noun
[UK: smˈakərˌuː] [US: smˈækɚrˌuː]

spat [spats] noun
[UK: spæt] [US: ˈspæt]

tang [tangs] noun
[UK: tæŋ] [US: ˈtæŋ]

csattanással becsapódik

snap to[UK: snæp tuː] [US: ˈsnæp ˈtuː]

csattanással bezáródik

snap to[UK: snæp tuː] [US: ˈsnæp ˈtuː]

csattanó

punch line◼◼◼ noun
[UK: pʌntʃ laɪn] [US: ˈpəntʃ ˈlaɪn]

punchline◼◼◻ noun
[UK: ˈpʌnt.ʃlaɪn] [US: ˈpʌnʧ.ˌlaɪn]

smacking◼◻◻ noun
[UK: ˈsmækɪŋ] [US: ˈsmækɪŋ]

clashing noun
[UK: ˈklæʃ.ɪŋ] [US: ˈklæʃ.ɪŋ]

nub [nubs] noun
[UK: nʌb] [US: ˈnəb]

snappish adjective
[UK: ˈsnæ.pɪʃ] [US: ˈsnæ.pɪʃ]

csattanó (tréfáé) (átv) főnév

point [points]◼◼◼ noun
[UK: pɔɪnt] [US: ˈpɔɪnt]

csattanó hang

snappy sound[UK: ˈsnæ.pi ˈsaʊnd] [US: ˈsnæ.pi ˈsaʊnd]

csattanó maszlag (Datura stramonium)

thorn apple◼◼◼ noun
[UK: θɔːn ˈæp.l̩] [US: ˈθɔːrn ˈæp.l̩]

datura [daturas]◼◼◻ noun
[UK: də.ˈtʊ.rə] [US: də.ˈtʊ.rə]

Devil's snare◼◼◻[UK: ˈde.vəlz sneə(r)] [US: ˈde.vəlz ˈsner]

devil's-apple[UK: ˈde.vəlz ˈæp.l̩] [US: ˈde.vəlz ˈæp.l̩]

Jimsonweed[UK: dʒˈɪmsənwˌiːd] [US: dʒˈɪmsənwˌiːd]

stinkweed noun
[UK: stˈɪŋkwiːd] [US: stˈɪŋkwiːd]

stramony noun
[UK: strˈaməni] [US: strˈæməni]

12

You can find it in:

UngarischEnglisch