Ungarisch-Englisch Wörterbuch » bizonytalanul Bedeutung in Englisch

UngarischEnglisch
bizonytalanul

uncertainly◼◼◼ adverb
[UK: ʌn.ˈsɜːtn.li] [US: ʌn.ˈsɝː.tən.li]

vaguely◼◼◼ adverb
[UK: ˈveɪ.ɡli] [US: ˈveɪ.ɡli]

unsteadily◼◼◻ adverb
[UK: ʌn.ˈste.dɪ.li] [US: ʌn.ˈste.dɪ.li]

precariously◼◻◻ adverb
[UK: prɪˈk.eə.rɪə.sli] [US: prɪˈk.e.riə.sli]

shakily◼◻◻ adverb
[UK: ˈʃeɪk.ɪ.li] [US: ˈʃeɪk.ɪ.li]

doubtingly adverb
[UK: daʊ.tɪŋ.li] [US: daʊ.tɪŋ.li]

in abeyance adjective
[UK: ɪn ə.ˈbeɪəns] [US: ɪn ə.ˈbeɪəns]

nebulously[UK: ˈne.bjə.lə.sli] [US: ˈne.bjə.lə.sli]

undecidedly adverb
[UK: ˌʌndɪˈsaɪdɪdli ] [US: ˌʌndɪˈsaɪdɪdli ]

bizonytalanul áll a lábán

be wobbly on one's pins[UK: bi ˈwɒ.bli ɒn wʌnz pɪnz] [US: bi ˈwɑː.bə.li ɑːn wʌnz ˈpɪnz]

bizonytalanul álló (bútor) melléknév

waggly adjective
[UK: wæ.ɡli] [US: wæ.ɡli]

bizonytalanul jár

hobble[UK: ˈhɒb.l̩] [US: ˈhɑːb.l̩]

bizonytalanul mozog

falter[UK: ˈfɔːl.tə(r)] [US: ˈfɒl.tər]

get beyond one's depth[UK: ˈɡet bɪ.ˈjɒnd wʌnz depθ] [US: ˈɡet bɪ.ˈɑːnd wʌnz ˈdepθ]

get out of one's depth[UK: ˈɡet ˈaʊt əv wʌnz depθ] [US: ˈɡet ˈaʊt əv wʌnz ˈdepθ]

go beyond one's depth[UK: ɡəʊ bɪ.ˈjɒnd wʌnz depθ] [US: ˈɡoʊ bɪ.ˈɑːnd wʌnz ˈdepθ]

go out of one's depth[UK: ɡəʊ ˈaʊt əv wʌnz depθ] [US: ˈɡoʊ ˈaʊt əv wʌnz ˈdepθ]

lábán bizonytalanul álló melléknév

groggy adjective
[UK: ˈɡrɒ.ɡi] [US: ˈɡrɑː.ɡi]

You can find it in:

UngarischEnglisch

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies