Ungarisch-Englisch Wörterbuch »

bölcsesség bedeutet auf Englisch

UngarischEnglisch
bölcsesség főnév

wisdom [wisdoms]◼◼◼ noun
[UK: ˈwɪz.dəm] [US: ˈwɪz.dəm]

knowledge [knowledges]◼◼◻ noun
[UK: ˈnɒ.lɪdʒ] [US: ˈnɑː.lədʒ]

wit [wits]◼◻◻ noun
[UK: wɪt] [US: ˈwɪt]

depth [depths]◼◻◻ noun
[UK: depθ] [US: ˈdepθ]

sagacity◼◻◻ noun
[UK: sə.ˈɡæ.sɪ.ti] [US: sə.ˈɡæ.sɪ.ti]

store of wisdom noun
[UK: stɔː(r) əv ˈwɪz.dəm] [US: ˈstɔːr əv ˈwɪz.dəm]

sageness noun
[UK: ˈseɪʤnəs ] [US: ˈseɪʤnəs ]

sapiency noun
[UK: sˈapiənsi] [US: sˈæpiənsi]

bölcsesség hiánya főnév

insipience noun
[UK: ɪnsˈɪpiəns] [US: ɪnsˈɪpiəns]

bölcsességet adó melléknév

sapiential adjective
[UK: ˌseɪ.pɪ.ˈen.ʃəl] [US: ˌseɪ.piː.ˈen.ʃəl]

bölcsességfog főnév

wisdom tooth [wisdom teeth]◼◼◼ noun
[UK: ˈwɪz.dəm tuːθ] [US: ˈwɪz.dəm ˈtuːθ]

wisdom-tooth [wisdom-teeth] noun
[UK: ˈwɪz.dəm tuːθ] [US: ˈwɪz.dəm ˈtuːθ]

bölcsességfog főnév
biz

lag-tooth noun
[UK: læɡ tuːθ] [US: ˈlæɡ ˈtuːθ]

bölcsességfog (dens molaris tertius -serotinus, dens sapientiae) főnév

third molar [third molars]◼◼◼ noun
[UK: ˈθɜːd ˈməʊ.lə(r)] [US: ˈθɝːd ˈmoʊ.lər]

a bölcsesség istennője (Athéné)

the goddess of wisdom◼◼◼[UK: ðə ˈɡɒ.dɪs əv ˈwɪz.dəm] [US: ðə ˈɡɑː.dəs əv ˈwɪz.dəm]

a bölcsesség könyvei melléknév

sapiential adjective
[UK: ˌseɪ.pɪ.ˈen.ʃəl] [US: ˌseɪ.piː.ˈen.ʃəl]

bolondságból tanulni bölcsességet

a wise man can learn from a fool[UK: ə waɪz mæn kæn lɜːn frəm ə fuːl] [US: ə ˈwaɪz ˈmæn ˈkæn ˈlɝːn frəm ə ˈfuːl]

mély életbölcsességre valló

sage[UK: seɪdʒ] [US: ˈseɪdʒ]

nagy bölcsesség

oracle [oracles] noun
[UK: ˈɒr.ək.l̩] [US: ˈɔːr.ək.l̩]

store of wisdom[UK: stɔː(r) əv ˈwɪz.dəm] [US: ˈstɔːr əv ˈwɪz.dəm]

népi bölcsesség

country lore[UK: ˈkʌntr.i lɔː(r)] [US: ˈkʌntr.i ˈlɔːr]

Salamon bölcsességei főnév

Wisdom of Solomon noun
[UK: ˈwɪz.dəm əv ˈsɑː.lə.mən] [US: ˈwɪz.dəm əv ˈsɑː.lə.mən]

szerencsés véletlen (vak szerencse bölcsességgel) határozószó

serendipitously adverb
[UK: ˌse.rən.ˈdɪ.pə.ti.li] [US: ˌse.rən.ˈdɪ.pə.ti.li]

utólagos bölcsesség főnév

hindsight◼◼◼ noun
[UK: ˈhaɪnd.saɪt] [US: ˈhaɪnd.ˌsaɪt]

hindsight (ability to see, after the event, what should have been done)◼◼◼ noun
[UK: ˈhaɪnd.saɪt] [US: ˈhaɪnd.ˌsaɪt]

álbölcsesség főnév

sapience noun
[UK: ˈseɪ.pɪəns] [US: ˈseɪ.pɪəns]

sapiency noun
[UK: sˈapiənsi] [US: sˈæpiənsi]

életbölcsesség főnév

wisdom [wisdoms]◼◼◼ noun
[UK: ˈwɪz.dəm] [US: ˈwɪz.dəm]

maxim [maxims] noun
[UK: ˈmæk.sɪm] [US: ˈmæk.səm]

sagacity noun
[UK: sə.ˈɡæ.sɪ.ti] [US: sə.ˈɡæ.sɪ.ti]

wiseness noun
[UK: ˈwaɪznəs ] [US: ˈwaɪznəs ]

életbölcsességre valló

sage[UK: seɪdʒ] [US: ˈseɪdʒ]

You can find it in:

UngarischEnglisch