Ungarisch-Englisch Wörterbuch » alkalmatlan Bedeutung in Englisch

UngarischEnglisch
alkalmatlan melléknév

unfit◼◼◼ adjective
[UK: ˌʌn.ˈfɪt] [US: ən.ˈfɪt]

inadequate◼◼◻ adjective
[UK: ɪn.ˈæ.dɪ.kwət] [US: ˌɪ.ˈnæ.də.kwət]

inappropriate◼◼◻ adjective
[UK: ˌɪ.nə.ˈprəʊ.prɪət] [US: ˌɪ.nəˈpro.ʊ.prɪət]

unsuitable◼◼◻ adjective
[UK: ʌn.ˈsuːt.əb.l̩] [US: ʌn.ˈsuːt.əb.l̩]

bad◼◻◻ adjective
[UK: bæd] [US: ˈbæd]

incapable◼◻◻ adjective
[UK: ɪnˈk.eɪ.pəb.l̩] [US: ˌɪnˈk.eɪ.pəb.l̩]

incompetent◼◻◻ adjective
[UK: ɪnˈk.ɒm.pɪ.tənt] [US: ˌɪnˈk.ɑːm.pə.tənt]

inconvenient◼◻◻ adjective
[UK: ˌɪnk.ən.ˈviː.nɪənt] [US: ˌɪnk.ən.ˈviː.njənt]

ineligible◼◻◻ adjective
[UK: ɪn.ˈe.lɪ.dʒəb.l̩] [US: ˌɪ.ˈne.lɪ.dʒəb.l̩]

inept◼◻◻ adjective
[UK: ɪ.ˈnept] [US: ˌɪ.ˈnept]

inopportune◼◻◻ adjective
[UK: ˌɪn.ˈɒ.pə.tjuːn] [US: ˌɪ.ˌnɑː.pər.ˈtuːn]

unfitted◼◻◻ adjective
[UK: ˌʌn.ˈfɪ.tɪd] [US: ˌʌn.ˈfɪ.tɪd]

unsuited (unfit)◼◻◻ adjective
[UK: ʌn.ˈsuː.tɪd] [US: ʌn.ˈsuː.təd]

wrong◼◻◻ adjective
[UK: rɒŋ] [US: ˈrɒŋ]

awkward adjective
[UK: ˈɔː.kwəd] [US: ˈɑː.kwərd]

displeasant adjective
[UK: dɪsplˈezənt] [US: dɪsplˈezənt]

ill-fitted adjective
[UK: ɪl ˈfɪ.tɪd] [US: ˈɪl ˈfɪ.təd]

ill-qualified adjective
[UK: ɪl ˈkwɒ.lɪ.faɪd] [US: ˈɪl ˈkwɑː.lə.ˌfaɪd]

ill-suited adjective

improper adjective
[UK: ɪm.ˈprɒ.pə(r)] [US: ˌɪm.ˈprɑː.pər]

inapt adjective
[UK: ɪn.ˈæpt] [US: ɪn.ˈæpt]

incommodious adjective
[UK: ˌɪnk.ə.ˈməʊ.djəs] [US: ɪnk.əˈmo.ʊ.diːəs]

inexpedient adjective
[UK: ˌɪ.nɪk.ˈspiː.dɪənt] [US: ˌɪ.nɪk.ˈspiː.dɪənt]

pesky adjective
[UK: ˈpe.ski] [US: ˈpe.ski]

pestering adjective
[UK: ˈpe.stər.ɪŋ] [US: ˈpe.stər.ɪŋ]

trying adjective
[UK: ˈtraɪ.ɪŋ] [US: ˈtraɪ.ɪŋ]

unapt adjective
[UK: unapt] [US: unapt]

unbefitting adjective
[UK: ˈʌn.bɪ.ˈfɪ.tɪŋ] [US: ʌn.bɪ.ˈfɪ.tiːŋ]

unchristian adjective
[UK: ˌʌn.ˈkrɪs.tʃən] [US: ˌʌn.ˈkrɪs.tʃən]

unfeasible adjective
[UK: ʌn.ˈfiː.zəb.l̩] [US: ʌn.ˈfiː.zəb.l̩]

unwelcome adjective
[UK: ʌn.ˈwelkəm] [US: ʌˈn.welkəm]

unwished adjective
[UK: ʌn.ˈwɪʃt] [US: ən.ˈwɪʃt]

alkalmatlan (vmre) melléknév

unadapted adjective
[UK: ˌʌnəˈdæptɪd ] [US: ʌnəˈdæptəd ]

unemployable adjective
[UK: ˌʌ.nɪmˈplo.ɪəb.l̩] [US: ə.nəm.ˌplɔɪəb.l̩]

alkalmatlan ember főnév

pest noun
[UK: pest] [US: ˈpest]

alkalmatlan időben

amiss[UK: ə.ˈmɪs] [US: ə.ˈmɪs]

alkalmatlan időben tesz (vmit) ige

mistime verb
[UK: ˌmɪs.ˈtaɪm] [US: ˌmɪs.ˈtaɪm]

alkalmatlan időpontban jön

come at the wrong time[UK: kʌm ət ðə rɒŋ ˈtaɪm] [US: ˈkəm ət ðə ˈrɒŋ ˈtaɪm]

alkalmatlan időpontú melléknév

mistimed adjective
[UK: ˌmɪs.ˈtaɪmd] [US: ˌmɪs.ˈtaɪmd]

alkalmatlan időzítésű melléknév

mistimed adjective
[UK: ˌmɪs.ˈtaɪmd] [US: ˌmɪs.ˈtaɪmd]

12

You can find it in:

UngarischEnglisch