Ungarisch-Englisch Wörterbuch »

akadékoskodik bedeutet auf Englisch

UngarischEnglisch
akadékoskodik ige

fuss [fussed, fussed, fussing, fusses]◼◼◼ verb
[UK: fʌs] [US: ˈfəs]

nag [nagged, nagged, nagging, nags]◼◼◻ verb
[UK: næɡ] [US: ˈnæɡ]

demur [demurred, demurred, demurring, demurs]◼◻◻ verb
[UK: dɪ.ˈmɜː(r)] [US: ˌdɪ.ˈmɝː]

argufy verb
[UK: ˈɑː.ɡjʊ.faɪ] [US: ˈɑːr.ɡjə.ˌfaɪ]

pettifog verb
[UK: ˈpe.tɪ.fɒɡ] [US: ˈpe.tiː.ˌfɑːɡ]

spoffle verb
[UK: spˈɒfəl] [US: spˈɑːfəl]

stand upon points verb
[UK: stænd ə.ˈpɒn pɔɪnts] [US: ˈstænd ə.ˈpɑːn ˌpɔɪnts]

folyton akadékoskodik

he is always finding faults[UK: hiː ɪz ˈɔːl.weɪz ˈfaɪnd.ɪŋ fɔːlts] [US: ˈhiː ˈɪz ˈɔːl.weɪz ˈfaɪnd.ɪŋ ˈfɒlts]

You can find it in:

UngarischEnglisch