Ungarisch-Englisch Wörterbuch »

útonálló bedeutet auf Englisch

UngarischEnglisch
útonálló főnév

bandit [bandits]◼◼◼ noun
[UK: ˈbæn.dɪt] [US: ˈbæn.dət]

highwayman [highwaymen]◼◼◼ irregular noun
[UK: ˈhaɪ.weɪ.mən ˈhaɪ.weɪ.mən] [US: ˈhaɪ.weɪ.mən ˈhaɪ.weɪ.mən]

brigand [brigands]◼◼◻ noun
[UK: ˈbrɪ.ɡənd] [US: ˈbrɪ.ɡənd]

footpad [footpads]◼◻◻ noun
[UK: ˈfʊt.pæd] [US: ˈfʊt.ˌpæd]

rough◼◻◻ noun
[UK: rʌf] [US: ˈrəf]

hooligan [hooligans]◼◻◻ noun
[UK: ˈhuː.lɪ.ɡən] [US: ˈhuː.lɪ.ɡən]

road agent◼◻◻ noun
[UK: rəʊd ˈeɪ.dʒənt] [US: roʊd ˈeɪ.dʒənt]

hijacker [hijackers]◼◻◻ noun
[UK: ˈhaɪ.dʒækə(r)] [US: ˈhaɪ.ˌdʒækər]

toughie◼◻◻ noun
[UK: ˈtʌ.fi] [US: ˈtʌ.fi]

bandolero noun
[UK: ˌbæn.də.ˈleɪ.rəʊ] [US: ˌbæn.də.ˈleɪ.rəʊ]

basher noun
[UK: ˈbæ.ʃə(r)] [US: ˈbæ.ʃər]

bushranger noun
[UK: ˈbʊʃˌreɪnʤə] [US: ˈbʊʃˌreɪnʤə]

gentleman of the pad noun
[UK: ˈdʒentl.mən əv ðə pæd] [US: ˈdʒen.təl.mən əv ðə ˈpæd]

highjacker noun
[UK: ˈhaɪ.ˌdʒækə(r)] [US: ˈhaɪ.ˌdʒækər]

knight of the pad noun
[UK: naɪt əv ðə pæd] [US: ˈnaɪt əv ðə ˈpæd]

lanceman noun
[UK: lˈansemən] [US: lˈænsemən]

outrider noun
[UK: ˈaʊ.traɪ.də(r)] [US: ˈaʊ.ˌtraɪ.dər]

peeler [peelers] noun
[UK: ˈpiː.lə(r)] [US: ˈpiː.lər]

routier noun
[UK: rˈaʊtiə] [US: rˈaʊɾɪɚ]

ruffin noun
[UK: ˈrə.ˌfɪn] [US: ˈrə.ˌfɪn]

toughy noun
[UK: tˈʌfi] [US: tˈʌfi]

waylayer noun
[UK: weɪˈleɪə ] [US: ˈweɪˌleɪər ]

útonálló (ember) főnév

ruffian [ruffians]◼◼◼ noun
[UK: ˈrʌ.fɪən] [US: ˈrʌ.fɪən]

útonálló (átv) főnév

dacoit (dakoit) [dacoits]◼◼◼ noun
[UK: dəˈkɔɪt] [US: dəˈkɔɪt]

scamp [scamps] noun
[UK: skæmp] [US: skæmp]

scampsman [scampsmen] irregular noun
[UK: skˈampsmən skˈampsmen] [US: skˈæmpsmən skˈæmpsmen]

útonálló zsoldoskatona

routier[UK: rˈaʊtiə] [US: rˈaʊɾɪɚ]

útonállók kezére kerül

be bushwhacked[UK: bi] [US: bi]

útonállóvá lesz

take to the road[UK: teɪk tuː ðə rəʊd] [US: ˈteɪk ˈtuː ðə roʊd]

fegyveres útonálló főnév

rodman [rodmen] irregular noun
[UK: ˈrɑːd.mən] [US: ˈrɑːd.mən]

országúti útonálló

road agent[UK: rəʊd ˈeɪ.dʒənt] [US: roʊd ˈeɪ.dʒənt]

You can find it in:

UngarischEnglisch