Ungarisch-Englisch Wörterbuch »

összeomlás bedeutet auf Englisch

UngarischEnglisch
összeomlás főnév

collapse [collapses]◼◼◼ noun
[UK: kə.ˈlæps] [US: kə.ˈlæps]

crash [crashes]◼◼◻ noun
[UK: kræʃ] [US: ˈkræʃ]

breakdown [breakdowns]◼◼◻ noun
[UK: ˈbreɪk.daʊn] [US: ˈbreɪk.ˌdaʊn]

meltdown [meltdowns]◼◼◻ noun
[UK: ˈmelt.daʊn] [US: ˈmelt.daʊn]

fall [falls]◼◼◻ noun
[UK: fɔːl] [US: ˈfɑːl]

ruin [ruins]◼◻◻ noun
[UK: ˈruːɪn] [US: ˈruːən]

debacle [debacles]◼◻◻ noun
[UK: deɪ.ˈbɑːk.l̩] [US: də.ˈbɑːk.l̩]

bankruptcy [bankruptcies]◼◻◻ noun
[UK: ˈbæŋ.krʌpt.si] [US: ˈbæŋ.krʌp.si]

cataclysm [cataclysms]◼◻◻ noun
[UK: ˈkæ.tə.klɪ.zəm] [US: ˈkæ.tə.ˌklɪ.səm]

wreckage◼◻◻ noun
[UK: ˈrekɪdʒ] [US: ˈrekədʒ]

rot [rots]◼◻◻ noun
[UK: rɒt] [US: ˈrɑːt]

burst-up noun
[UK: bɜːst ʌp] [US: ˈbɝːst ʌp]

bust-up◼◻◻ noun
[UK: bʌst ʌp] [US: ˈbəst ʌp]

dobfcle noun
[UK: dˈɒbfkəl] [US: dˈɑːbfkəl]

fall-down noun
[UK: fɔːl daʊn] [US: ˈfɑːl ˈdaʊn]

falling in noun

giving way noun

mouldering noun
[UK: ˈməʊl.dər.ɪŋ] [US: ˈmoʊl.dər.ɪŋ]

smash [smashes] noun
[UK: smæʃ] [US: ˈsmæʃ]

összeomlás főnév
orv

collapsus noun

összeomlás (collapsus) főnév

collapse [collapses]◼◼◼ noun
[UK: kə.ˈlæps] [US: kə.ˈlæps]

gravitációs összeomlás (égitesté)

gravitational collapse◼◼◼[UK: ˌɡræ.vɪ.ˈteɪʃ.n̩əl kə.ˈlæps] [US: ˌɡræ.və.ˈteɪʃ.n̩əl kə.ˈlæps]

hirtelen összeomlás

rot[UK: rɒt] [US: ˈrɑːt]

idegösszeomlás főnév

breakdown [breakdowns]◼◼◼ noun
[UK: ˈbreɪk.daʊn] [US: ˈbreɪk.ˌdaʊn]

mental breakdown◼◼◻ noun
[UK: ˈmen.tl̩ ˈbreɪk.daʊn] [US: ˈmen.tl̩ ˈbreɪk.ˌdaʊn]

exhaustion psychosis [exhaustion psychoses] noun
[UK: ɪɡ.ˈzɔːs.tʃən saɪˈk.əʊ.sɪs] [US: ɪg.ˈzɒs.tʃən saɪˈko.ʊ.sɪs]

idegösszeomlás (collapsus-, invalidatio nervorum) főnév

nervous breakdown [nervous breakdowns]◼◼◼ noun
[UK: ˈnɜː.vəs ˈbreɪk.daʊn] [US: ˈnɝː.vəs ˈbreɪk.ˌdaʊn]

crackup noun
[UK: krˈakʌp] [US: krˈækʌp]

testi-lelki összeomlás főnév

adynamia noun
[UK: ˌæ.daɪ.ˈneɪ.mɪə] [US: ˌæd.ˈneɪ.miːə]

You can find it in:

UngarischEnglisch