Ungarisch-Englisch Wörterbuch » összegyűjt Bedeutung in Englisch

UngarischEnglisch
összegyűjt ige

collect◼◼◼ verb
[UK: kə.ˈlekt] [US: kə.ˈlekt]

gather◼◼◻ verb
[UK: ˈɡæ.ðə(r)] [US: ˈɡæ.ðər]

pile-up◼◼◻ verb
[UK: paɪl ʌp] [US: ˈpaɪl ʌp]

pileup◼◼◻ verb
[UK: ˈpaɪ.ˌləp] [US: ˈpaɪ.ˌləp]

accumulate◼◻◻ verb
[UK: ə.ˈkjuː.mjə.leɪt] [US: ə.ˈkjuː.mjə.ˌlet]

aggregate◼◻◻ verb
[UK: ˈæ.ɡrɪ.ɡət] [US: ˈæ.ɡrə.ɡət]

assemble◼◻◻ verb
[UK: ə.ˈsem.bl̩] [US: ə.ˈsem.bl̩]

muster◼◻◻ verb
[UK: ˈmʌ.stə(r)] [US: ˈmʌ.stər]

pool◼◻◻ verb
[UK: puːl] [US: ˈpuːl]

raise◼◻◻ verb
[UK: reɪz] [US: ˈreɪz]

rally◼◻◻ verb
[UK: ˈræ.li] [US: ˈræ.li]

amass verb
[UK: ə.ˈmæs] [US: ə.ˈmæs]

collect together verb
[UK: kə.ˈlekt tə.ˈɡe.ðə(r)] [US: kə.ˈlekt tə.ˈɡe.ðər]

congregate verb
[UK: ˈkɒŋ.ɡrɪ.ɡeɪt] [US: ˈkɑːŋ.ɡrə.ˌɡet]

converge verb
[UK: kən.ˈvɜːdʒ] [US: kən.ˈvɝːdʒ]

gather together verb
[UK: ˈɡæ.ðə(r) tə.ˈɡe.ðə(r)] [US: ˈɡæ.ðər tə.ˈɡe.ðər]

hive verb
[UK: haɪv] [US: ˈhaɪv]

hoard verb
[UK: hɔːd] [US: ˈhɔːrd]

make up verb
[UK: ˈmeɪk ʌp] [US: ˈmeɪk ʌp]

mass verb
[UK: mæs] [US: ˈmæs]

muster up verb
[UK: ˈmʌ.stə(r) ʌp] [US: ˈmʌ.stər ʌp]

pack verb
[UK: pæk] [US: ˈpæk]

park verb
[UK: pɑːk] [US: ˈpɑːrk]

pile up verb
[UK: paɪl ʌp] [US: ˈpaɪl ʌp]

rack up verb

rake verb
[UK: reɪk] [US: ˈreɪk]

rake up verb
[UK: reɪk ʌp] [US: ˈreɪk ʌp]

recentre verb
[UK: ˌriːˈsɛntə ] [US: ˌriˈsɛntər ]

round up verb
[UK: ˈraʊnd ʌp] [US: ˈraʊnd ʌp]

upgather verb
[UK: ʌpɡˈaðə] [US: ʌpɡˈæðɚ]

whip verb
[UK: wɪp] [US: ˈwɪp]

összegyűjt (termést) ige

garner verb
[UK: ˈɡɑː.nə(r)] [US: ˈɡɑːr.nər]

garner in verb
[UK: ˈɡɑː.nə(r) ɪn] [US: ˈɡɑːr.nər ɪn]

garner up verb
[UK: ˈɡɑː.nə(r) ʌp] [US: ˈɡɑːr.nər ʌp]

összegyűjt (újra) ige

reassemble◼◼◼ verb
[UK: ˌriːə.ˈsem.bl̩] [US: ˌriə.ˈsem.bl̩]

összegyűjtés főnév

assembling◼◼◼ noun
[UK: ə.ˈsem.bl̩ɪŋ] [US: ə.ˈsem.bl̩ɪŋ]

accumulation◼◼◻ noun
[UK: ə.ˌkjuː.mjə.ˈleɪʃ.n̩] [US: ə.ˌkjuː.mjə.ˈleɪʃ.n̩]

agglomeration noun
[UK: ə.ˌɡlɒ.mə.ˈreɪʃ.n̩] [US: ə.ˌɡlɑː.mə.ˈreɪʃ.n̩]

congregation noun
[UK: ˌkɒŋ.ɡrɪ.ˈɡeɪʃ.n̩] [US: ˌkɑːŋ.ɡrə.ˈɡeɪʃ.n̩]

focusing noun

12

You can find it in:

UngarischEnglisch

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies