Ungarisch-Englisch Wörterbuch » összeütközik Bedeutung in Englisch

UngarischEnglisch
összeütközik ige

collide◼◼◼ verb
[UK: kə.ˈlaɪd] [US: kə.ˈlaɪd]

crash◼◼◻ verb
[UK: kræʃ] [US: ˈkræʃ]

bump◼◻◻ verb
[UK: bʌmp] [US: ˈbəmp]

cannon◼◻◻ verb
[UK: ˈkæ.nən] [US: ˈkæ.nən]

jostle◼◻◻ verb
[UK: ˈdʒɒs.l̩] [US: ˈdʒɑːs.l̩]

shock◼◻◻ verb
[UK: ʃɒk] [US: ˈʃɑːk]

smash◼◻◻ verb
[UK: smæʃ] [US: ˈsmæʃ]

clash verb
[UK: klæʃ] [US: ˈklæʃ]

come into collision verb
[UK: kʌm ˈɪn.tə kə.ˈlɪʒ.n̩] [US: ˈkəm ˌɪn.ˈtuː kə.ˈlɪʒ.n̩]

confront verb
[UK: kən.ˈfrʌnt] [US: kən.ˈfrənt]

cras verb

crash into something verb
[UK: kræʃ ˈɪn.tə ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈkræʃ ˌɪn.ˈtuː ˈsʌm.θɪŋ]

hurtle verb
[UK: ˈhɜːt.l̩] [US: ˈhɝː.tl̩]

impinge verb
[UK: ɪm.ˈpɪndʒ] [US: ˌɪm.ˈpɪndʒ]

impinge on verb
[UK: ɪm.ˈpɪndʒ ɒn] [US: ˌɪm.ˈpɪndʒ ɑːn]

összeütközik (két hajó) ige

foul◼◼◼ verb
[UK: faʊl] [US: ˈfaʊl]

összeütközik (vmivel)

carom into something[UK: ˈkæ.rəm ˈɪn.tə ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈkæ.rʌm ˌɪn.ˈtuː ˈsʌm.θɪŋ]

collide with something[UK: kə.ˈlaɪd wɪð ˈsʌm.θɪŋ] [US: kə.ˈlaɪd wɪθ ˈsʌm.θɪŋ]

hurtle into something[UK: ˈhɜːt.l̩ ˈɪn.tə ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈhɝː.tl̩ ˌɪn.ˈtuː ˈsʌm.θɪŋ]

impinge on something[UK: ɪm.ˈpɪndʒ ɒn ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˌɪm.ˈpɪndʒ ɑːn ˈsʌm.θɪŋ]

impinge upon something[UK: ɪm.ˈpɪndʒ ə.ˈpɒn ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˌɪm.ˈpɪndʒ ə.ˈpɑːn ˈsʌm.θɪŋ]

összeütközik (átv) ige

conflict◼◼◼ verb
[UK: kən.ˈflɪkt] [US: ˈkɑːn.flɪkt]

összeütközik egy hajóval

run aboard a ship[UK: rʌn ə.ˈbɔːd ə ʃɪp] [US: ˈrən ə.ˈbɔːrd ə ˈʃɪp]

összeütközik vkvel

meet somebody full tilt[UK: miːt ˈsʌm.bə.di fʊl tɪlt] [US: ˈmiːt ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈfʊl ˈtɪlt]

You can find it in:

UngarischEnglisch

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies