Ungarisch-Englisch Wörterbuch »

ítélet bedeutet auf Englisch

UngarischEnglisch
ítélet főnév

judgment [judgments]◼◼◼ noun
[UK: ˈdʒʌdʒ.mənt] [US: ˈdʒʌdʒ.mənt]

verdict [verdicts]◼◼◼ noun
[UK: ˈvɜː.dɪkt] [US: ˈvɝː.dɪkt]

doom [dooms]◼◼◻ noun
[UK: duːm] [US: ˈduːm]

opinion [opinions]◼◻◻ noun
[UK: ə.ˈpɪ.nɪən] [US: ə.ˈpɪ.njən]

arbitration [arbitrations]◼◻◻ noun
[UK: ˌɑː.bɪ.ˈtreɪʃ.n̩] [US: ˌɑːr.bə.ˈtreɪʃ.n̩]

adjudication [adjudications] noun
[UK: ə.ˌdʒuː.dɪˈk.eɪ.tʃn̩] [US: ə.ˌdʒuː.dəˈk.eɪʃ.n̩]

visitation [visitations] noun
[UK: ˌvɪ.zɪ.ˈteɪʃ.n̩] [US: ˌvɪ.zə.ˈteɪʃ.n̩]

ítélet(hírdetés) főnév

verdict [verdicts] noun
[UK: ˈvɜː.dɪkt] [US: ˈvɝː.dɪkt]

ítélet (bírói) főnév

judgement [judgements]◼◼◼ noun
[UK: ˈdʒʌdʒ.mənt] [US: ˈdʒʌdʒ.mənt]

decision [decisions]◼◼◻ noun
[UK: dɪ.ˈsɪʒ.n̩] [US: də.ˈsɪʒ.n̩]

ítélet (büntető) főnév

sentence [sentences]◼◼◼ noun
[UK: ˈsen.təns] [US: ˈsen.təns]

ítélet (döntőbírói) főnév

award [awards]◼◼◼ noun
[UK: ə.ˈwɔːd] [US: ə.ˈwɔːrd]

arbitrament noun
[UK: ɑː.ˈbɪ.trə.mənt] [US: ɑːr.ˈbɪ.trə.mənt]

ítélet (esküdteké) főnév

verdict [verdicts]◼◼◼ noun
[UK: ˈvɜː.dɪkt] [US: ˈvɝː.dɪkt]

ítélet (vélemény) főnév

verdict [verdicts]◼◼◼ noun
[UK: ˈvɜː.dɪkt] [US: ˈvɝː.dɪkt]

conclusion [conclusions]◼◻◻ noun
[UK: kən.ˈkluːʒ.n̩] [US: kən.ˈkluːʒ.n̩]

ítélet megfordítása

conversion of a proposition[UK: kən.ˈvɜːʃ.n̩ əv ə ˌprɒ.pə.ˈzɪʃ.n̩] [US: kən.ˈvɝː.ʒən əv ə ˌprɑː.pə.ˈzɪʃ.n̩]

ítélet másolata irattár számára

docket[UK: ˈdɒkɪt] [US: ˈdɑːkət]

ítélet napja

day of judgement◼◼◼[UK: deɪ əv ˈdʒʌdʒ.mənt] [US: ˈdeɪ əv ˈdʒʌdʒ.mənt]

ítélet-végrehajtó főnév
hajó slavu

topsman noun
[UK: tˈɒpsmən] [US: tˈɑːpsmən]

ítéletet hoz

adjudicate [adjudicated, adjudicated, adjudicating, adjudicates] verb
[UK: ə.ˈdʒuː.dɪk.eɪt] [US: ə.ˈdʒuː.dɪˌket]

return a verdict[UK: rɪ.ˈtɜːn ə ˈvɜː.dɪkt] [US: rə.ˈtɝːn ə ˈvɝː.dɪkt]

ítéletet mond

judge [judged, judged, judging, judges]◼◼◼ verb
[UK: dʒʌdʒ] [US: ˈdʒədʒ]

pass judgment◼◼◻[UK: pɑːs ˈdʒʌdʒ.mənt] [US: ˈpæs ˈdʒʌdʒ.mənt]

judging◼◻◻ verb

pass judgement◼◻◻[UK: pɑːs ˈdʒʌdʒ.mənt] [US: ˈpæs ˈdʒʌdʒ.mənt]

pass sentence◼◻◻[UK: pɑːs ˈsen.təns] [US: ˈpæs ˈsen.təns]

give judgement[UK: ɡɪv ˈdʒʌdʒ.mənt] [US: ˈɡɪv ˈdʒʌdʒ.mənt]

ítéletet mond vk felett

pass a sentence upon somebody[UK: pɑːs ə ˈsen.təns ə.ˈpɒn ˈsʌm.bə.di] [US: ˈpæs ə ˈsen.təns ə.ˈpɑːn ˈsʌm.ˌbɑː.di]

ítéletet végrehajt

serve an execution[UK: sɜːv ən ˌek.sɪ.ˈkjuːʃ.n̩] [US: ˈsɝːv ˈæn ˌek.sə.ˈkjuːʃ.n̩]

ítéletfa (Cerbera tanghin, Tanghinia venenifera, Tanghinia Madagascariensis) főnév

tanghin noun
[UK: tˈaŋhɪn] [US: tˈæŋhɪn]

ítéletfa magjából nyert méreg főnév

tanghin noun
[UK: tˈaŋhɪn] [US: tˈæŋhɪn]

ítéletfelfüggesztés főnév

arrest of judgement noun
[UK: ə.ˈrest əv ˈdʒʌdʒ.mənt] [US: ə.ˈrest əv ˈdʒʌdʒ.mənt]

ítélethirdetés főnév

verdict [verdicts]◼◼◼ noun
[UK: ˈvɜː.dɪkt] [US: ˈvɝː.dɪkt]

ítélethozatalra illetékes melléknév

cognizant adjective
[UK: ˈkɒɡ.nɪ.zənt] [US: ˈkɑːɡ.nə.zənt]

ítéletidő főnév

judgment day noun
[UK: ˈdʒʌdʒ.mənt deɪ] [US: ˈdʒʌdʒ.mənt ˈdeɪ]

ítéletileg határozószó

sententially adverb
[UK: sentˈenʃəli] [US: sentˈenʃəli]

ítéletnap főnév

doomsday◼◼◼ noun
[UK: ˈduːmz.deɪ] [US: ˈduːmz.ˌde]

judgment day◼◼◻ noun
[UK: ˈdʒʌdʒ.mənt deɪ] [US: ˈdʒʌdʒ.mənt ˈdeɪ]

judgement day◼◼◻ noun
[UK: ˈdʒʌdʒ.mənt deɪ] [US: ˈdʒʌdʒ.mənt ˈdeɪ]

12

You can find it in:

UngarischEnglisch