Ungarisch-Englisch Wörterbuch »

átszúr bedeutet auf Englisch

UngarischEnglisch
átszúr

pierce [pierced, pierced, piercing, pierces]◼◼◼ verb
[UK: pɪəs] [US: ˈpɪrs]

stab [stabbed, stabbed, stabbing, stabs]◼◼◻ verb
[UK: stæb] [US: ˈstæb]

penetrate [penetrated, penetrated, penetrating, penetrates]◼◼◻ verb
[UK: ˈpe.nɪ.treɪt] [US: ˈpe.nə.ˌtret]

needle [needled, needled, needling, needles]◼◼◻ verb
[UK: ˈniːd.l̩] [US: ˈniːd.l̩]

pin [pinned, pinned, pinning, pins]◼◻◻ verb
[UK: pɪn] [US: ˈpɪn]

spike [spiked, spiked, spiking, spikes]◼◻◻ verb
[UK: spaɪk] [US: ˈspaɪk]

prick [pricked, pricked, pricking, pricks]◼◻◻ verb
[UK: prɪk] [US: ˈprɪk]

prod [prodded, prodded, prodding, prods] verb
[UK: prɒd] [US: ˈprɑːd]

preen [preened, preened, preening, preens] verb
[UK: priːn] [US: ˈpriːn]

thurl [thurls] noun
[UK: θˈɜːl] [US: θˈɜːl]

transfix [transfixed, transfixed, transfixing, transfixes] verb
[UK: træns.ˈfɪks] [US: træns.ˈfɪks]

transpierce◼◼◼ verb
[UK: træns.ˈpɪəs] [US: træns.ˈpiːəs]

átszúr (kard) ige

pink [pinked, pinked, pinking, pinks] verb
[UK: pɪŋk] [US: ˈpɪŋk]

átszúr (karóval) ige

stake [staked, staked, staking, stakes]◼◼◼ verb
[UK: steɪk] [US: ˈsteɪk]

átszúrás főnév

sticking◼◼◼ noun
[UK: ˈstɪkɪŋ] [US: ˈstɪkɪŋ]

transfixion [transfixions] noun
[UK: transfˈɪkʃən] [US: trænsfˈɪkʃən]

átszúrás a hajtásban nyomd

saddle-stitching[UK: ˈsæd.l̩ ˈstɪtʃ.ɪŋ] [US: ˈsæd.l̩ ˈstɪtʃ.ɪŋ]

átszúródik ige

pierce [pierced, pierced, piercing, pierces] verb
[UK: pɪəs] [US: ˈpɪrs]

dárdával átszúr

lance[UK: lɑːns] [US: ˈlæns]

lándzsával átszúr

lance[UK: lɑːns] [US: ˈlæns]

nem átszúrt melléknév

ungored adjective
[UK: ˌʌnˈgɔːd ] [US: ʌnˈgɔrd ]

tűvel átszúr (vmit) ige

prick a hole in something verb
[UK: prɪk ə həʊl ɪn ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈprɪk ə hoʊl ɪn ˈsʌm.θɪŋ]

You can find it in:

UngarischEnglisch