Ungarisch-Englisch Wörterbuch »

átkozott bedeutet auf Englisch

UngarischEnglisch
átkozott melléknév

damn◼◼◼ adjective
[UK: dæm] [US: ˈdæm]

bloody [bloodier, bloodiest]◼◼◼ adjective
[UK: ˈblʌ.di] [US: ˈblʌ.di]

goddamn◼◼◼ adjective
[UK: ˈɡɑːd.ˌdæm] [US: ˈɡɑːd.ˌdæm]

damned [damneder, damnedest]◼◼◻ adjective
[UK: dæmd] [US: ˈdæmd]

cursed◼◼◻ adjective
[UK: kɜːst] [US: ˈkɝːst]

darn (damn)◼◼◻ adjective
[UK: dɑːn] [US: ˈdɑːrn]

blasted◼◼◻ adjective
[UK: ˈblɑː.stɪd] [US: ˈblæ.stəd]

accursed◼◼◻ adjective
[UK: əˈk.ɜː.sɪd] [US: əˈk.ɝːst]

darned◼◻◻ adjective
[UK: dɑːnd] [US: ˈdɑːrnd]

goddam◼◻◻ adjective
[UK: ˈɡɒ.dæm] [US: ˈɡɑːd.ˌdæm]

átkozott melléknév
slavu

dang◼◻◻ adjective
[UK: dɑŋ] [US: ˈdæŋ]

átkozott melléknév

confounded◼◻◻ adjective
[UK: kən.ˈfaʊn.dɪd] [US: kən.ˈfaʊn.dəd]

deuced◼◻◻ adjective
[UK: djuːst] [US: djuːst]

durn◼◻◻ adjective
[UK: ˈdɜːn] [US: ˈdɝːn]

dashed◼◻◻ adjective
[UK: dæʃt] [US: ˈdæʃt]

blamed adjective
[UK: bleɪmd] [US: ˈbleɪmd]

danged adjective
[UK: dæŋd ] [US: dæŋd ]

átkozott melléknév
biz

dratted adjective
[UK: ˈdræ.tɪd] [US: ˈdræ.tɪd]

átkozott melléknév

god-damn adjective
[UK: ɡɒd dæm] [US: ˈɡɑːd ˈdæm]

blankety-blank adjective
[UK: blˈaŋkɪtiblˈaŋk] [US: blˈæŋkɪɾɪblˈæŋk]

blinky adjective
[UK: blˈɪŋki] [US: blˈɪŋki]

curst (cursed) adjective
[UK: kɜːst] [US: kɝːst]

daggone adjective
[UK: dˈaɡɒn] [US: dˈæɡɑːn]

maledict adjective
[UK: mˈalɪdˌɪkt] [US: mˈælɪdˌɪkt]

perishing adjective
[UK: ˈpe.rɪʃ.ɪŋ] [US: ˈpe.rɪʃ.ɪŋ]

átkozott bolond vagy

you are a something fool[UK: juː ə(r) ə ˈsʌm.θɪŋ fuːl] [US: ˈjuː ˈɑːr ə ˈsʌm.θɪŋ ˈfuːl]

átkozott egy dolog

what a blessed nuisance[UK: ˈwɒt ə blest ˈnjuːsns] [US: ˈhwʌt ə ˈblest ˈnuː.səns]

átkozott hazudozó melléknév

blistering adjective
[UK: ˈblɪ.stər.ɪŋ] [US: ˈblɪ.stər.ɪŋ]

Átkozott legyek!

Damme![UK: ˈdæm] [US: ˈdæm]

átkozott legyek, ha

beshrew me if[UK: bɪ.ˈʃruː miː ɪf] [US: bɪ.ˈʃruː ˈmiː ˈɪf]

Átkozott legyen a nap!

Beshrew the day![UK: bɪ.ˈʃruː ðə deɪ] [US: bɪ.ˈʃruː ðə ˈdeɪ]

Woe worth the day![UK: wəʊ wɜːθ ðə deɪ] [US: ˈwoʊ ˈwɝːθ ðə ˈdeɪ]

átkozott meleg van

it is bloody hot[UK: ɪt ɪz ˈblʌ.di hɒt] [US: ˈɪt ˈɪz ˈblʌ.di hɑːt]

átkozott szerencséje van

have the devil's own luck[UK: həv ðə ˈde.vəlz əʊn lʌk] [US: həv ðə ˈde.vəlz ˈoʊn ˈlək]

have the luck of the damned[UK: həv ðə lʌk əv ðə dæmd] [US: həv ðə ˈlək əv ðə ˈdæmd]

átkozott volta (vmnek) főnév

wretchedness noun
[UK: ˈre.tʃɪd.nəs] [US: ˈre.tʃəd.nəs]

Átkozott! melléknév

Damn!◼◼◼ adjective
[UK: dæm] [US: ˈdæm]

átkozottul

damned [damneder, damnedest]◼◼◼ adjective
[UK: dæmd] [US: ˈdæmd]

bally◼◻◻ adverb
[UK: ˈbæ.li] [US: ˈbæ.li]

damnably◼◻◻ adverb
[UK: ˈdæm.nə.bli] [US: ˈdæm.nə.bli]

12

You can find it in:

UngarischEnglisch