Ungarisch-Englisch Wörterbuch » álláspont Bedeutung in Englisch

UngarischEnglisch
álláspont főnév

position◼◼◼ noun
[UK: pə.ˈzɪʃ.n̩] [US: pə.ˈzɪʃ.n̩]

point of view◼◼◻ noun
[UK: pɔɪnt əv vjuː] [US: ˈpɔɪnt əv ˈvjuː]

mind◼◻◻ noun
[UK: maɪnd] [US: ˈmaɪnd]

stand◼◻◻ noun
[UK: stænd] [US: ˈstænd]

standpoint◼◻◻ noun
[UK: ˈstændpɔɪnt] [US: ˈstænd.ˈpɔɪnt]

viewpoint◼◻◻ noun
[UK: ˈvjuːpɔɪnt] [US: ˈvjuː.ˈpɔɪnt]

slant noun
[UK: slɑːnt] [US: sˈlænt]

standing-point noun
[UK: ˈstænd.ɪŋ pɔɪnt] [US: ˈstænd.ɪŋ ˈpɔɪnt]

álláspont (átv) főnév

side◼◼◼ noun
[UK: saɪd] [US: ˈsaɪd]

álláspont feladása

climbdown

álláspont-változtatás főnév

turnaround noun
[UK: ˈtɜː.nə.raʊnd] [US: ˈtɝː.nə.ˌrɑːwnd]

álláspontjához makacsul ragaszkodó főnév
US

standpatter noun
[UK: ˈstænd.ˌpæ.tə] [US: stænd.ˈpæ.tʌr]

álláspontját ügyesen adja elő

make a good case[UK: ˈmeɪk ə ɡʊd keɪs] [US: ˈmeɪk ə ˈɡʊd ˈkeɪs]

álláspontot kialakít

adopt a policy[UK: ə.ˈdɒpt ə ˈpɒ.lə.si] [US: ə.ˈdɑːpt ə ˈpɑː.lə.si]

álláspontot kifejt

state the case[UK: steɪt ðə keɪs] [US: ˈsteɪt ðə ˈkeɪs]

álláspontot változtat

change sides[UK: tʃeɪndʒ saɪdz] [US: ˈtʃeɪndʒ ˈsaɪdz]

azonos állásponton vkvel

in common with somebody[UK: ɪn ˈkɒ.mən wɪð ˈsʌm.bə.di] [US: ɪn ˈkɑː.mən wɪθ ˈsʌm.ˌbɑː.di]

azonos álláspontra helyezkednek

take a common stand[UK: teɪk ə ˈkɒ.mən stænd] [US: ˈteɪk ə ˈkɑː.mən ˈstænd]

bebizonyítja az álláspontját

make out one's case[UK: ˈmeɪk ˈaʊt wʌnz keɪs] [US: ˈmeɪk ˈaʊt wʌnz ˈkeɪs]

egyéni álláspont

personal equation[UK: ˈpɜː.sən.l̩ ɪ.ˈkweɪʒ.n̩] [US: ˈpɝː.sən.l̩ ɪ.ˈkweɪʒ.n̩]

elfoglal (vm)lyen álláspontot

take up a line[UK: teɪk ʌp ə laɪn] [US: ˈteɪk ʌp ə ˈlaɪn]

elfoglal (vm)lyen álláspontot (átv)

take up the line[UK: teɪk ʌp ðə laɪn] [US: ˈteɪk ʌp ðə ˈlaɪn]

ellentétes álláspontot foglal el

go counter[UK: ɡəʊ ˈkaʊn.tə(r)] [US: ˈɡoʊ ˈkaʊn.tər]

hunt counter[UK: hʌnt ˈkaʊn.tə(r)] [US: ˈhənt ˈkaʊn.tər]

run counter[UK: rʌn ˈkaʊn.tə(r)] [US: ˈrən ˈkaʊn.tər]

ennek az álláspontnak a védelmében

in maintenance of this opinion[UK: ɪn ˈmeɪn.tə.nəns əv ðɪs ə.ˈpɪ.nɪən] [US: ɪn ˈmeɪn.tə.nəns əv ðɪs ə.ˈpɪ.njən]

ennek az álláspontnak az alátámasztására

in maintenance of this opinion[UK: ɪn ˈmeɪn.tə.nəns əv ðɪs ə.ˈpɪ.nɪən] [US: ɪn ˈmeɪn.tə.nəns əv ðɪs ə.ˈpɪ.njən]

harcálláspont főnév

headquarters◼◼◼ noun
[UK: hed.ˈkwɔː.təz] [US: ˈhed.ˌkwɔːr.tərz]

action station noun
[UK: ˈæk.ʃn̩ ˈsteɪʃ.n̩] [US: ˈæk.ʃn̩ ˈsteɪʃ.n̩]

command post noun
[UK: kə.ˈmɑːnd pəʊst] [US: kə.ˈmænd poʊst]

command-post noun
[UK: kə.ˈmɑːnd pəʊst] [US: kə.ˈmænd poʊst]

jogi álláspontot kifejt

state the case[UK: steɪt ðə keɪs] [US: ˈsteɪt ðə ˈkeɪs]

kemény álláspontot képvisel (átv)

take a hard line[UK: teɪk ə hɑːd laɪn] [US: ˈteɪk ə ˈhɑːrd ˈlaɪn]

kifejti álláspontját

state one's case[UK: steɪt wʌnz keɪs] [US: ˈsteɪt wʌnz ˈkeɪs]

kitart egy álláspont mellett

cling to an opinion[UK: kl̩ɪŋ tuː ən ə.ˈpɪ.nɪən] [US: ˈkl̩ɪŋ ˈtuː ˈæn ə.ˈpɪ.njən]

kitart álláspontja mellett

maintain one's point[UK: meɪn.ˈteɪn wʌnz pɔɪnt] [US: men.ˈteɪn wʌnz ˈpɔɪnt]

kormánytámogató álláspont főnév

ministerialist noun
[UK: ˌmɪ.nɪs.ˈtɪə.rɪə.lɪst] [US: ˌmɪ.nɪs.ˈtɪə.rɪə.lɪst]

közös állásponton van vkvel

line up with somebody[UK: laɪn ʌp wɪð ˈsʌm.bə.di] [US: ˈlaɪn ʌp wɪθ ˈsʌm.ˌbɑː.di]

leszögezi álláspontját, és nem tágít

nail one's colors to the mast[UK: neɪl wʌnz ˈkʌ.lərz tuː ðə mɑːst] [US: ˈneɪl wʌnz ˈkʌ.lərz ˈtuː ðə ˈmæst]

leszögezi álláspontját (vm)lyen kérdésben (átv)

make a stand for something[UK: ˈmeɪk ə stænd fɔː(r) ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈmeɪk ə ˈstænd ˈfɔːr ˈsʌm.θɪŋ]

12

You can find it in:

UngarischEnglisch

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies