Tysk-Holländsk ordbok » nun är på holländska

TyskaHolländska
Belohnung [der Belohnung; die Belohnungen] Substantiv
f

beloning noun

loon noun

vergelding noun

das Betonung [der Betonung; die Betonungen] Substantiv
f

accent noun

klemtoon noun

nadruk noun

die Bezeichnung [der Bezeichnung; die Bezeichnungen] Substantiv
f

betekenis noun

portee noun

zin noun

Buchstabenrechnung f

algebra

stelkunde

das denunzieren [denunzierte; hat denunziert] Verb
v

aanbrengen verb

aangeven verb

klikken verb

verklikken verb

einundzwanzig

eenentwintig

Einzäunung [der Einzäunung; die Einzäunungen] Substantiv
f

haag noun

paalwerk noun

palissade noun

schutting noun

staketsel noun

der Entfernung [der Entfernung; die Entfernungen] Substantiv
f

afstand noun

distantie noun

eind noun

der Erkennung [der Erkennung; —] Substantiv
f

erkenning noun

herkenning noun

Ermahnung [der Ermahnung; die Ermahnungen] Substantiv
f

aanmaning noun

aansporing noun

vermaan noun

vermaning noun

waarschuwing noun

die Eröffnung [der Eröffnung; die Eröffnungen] Substantiv
f

inauguratie noun

opening noun

die Erscheinung [der Erscheinung; die Erscheinungen] Substantiv
f

droombeeld noun

droomgezicht noun

gezicht noun

verschijnen noun

verschijning noun

verschijnsel noun

visioen noun

123

You can find it in:

TyskaHolländska