słownik węgiersko-angielski »

véletlenül w języku angielskim

węgierskiangielski
véletlenül

accidentally◼◼◼ adverb
[UK: ˌæk.sɪ.ˈden.tl̩i] [US: ˌæk.sə.ˈden.tl̩i]

by accident◼◼◼ adverb
[UK: baɪ ˈæk.sɪ.dənt] [US: baɪ ˈæk.sə.dənt]

by any chance◼◼◼ adverb
[UK: baɪ ˈe.ni tʃɑːns] [US: baɪ ˈe.ni ˈtʃæns]

by chance◼◼◻ adverb
[UK: baɪ tʃɑːns] [US: baɪ ˈtʃæns]

coincidentally◼◼◻ verb adjective adverb
[UK: kəʊ.ˌɪn.sɪ.ˈden.tl̩i] [US: koʊ.ˌɪn.sɪ.ˈden.tl̩i]

inadvertently◼◼◻ adverb
[UK: ˌɪ.nəd.ˈvɜː.tənt.li] [US: ˌɪ.nəd.ˈvɝː.tənt.li]

by coincidence◼◼◻ adverb
[UK: baɪ kəʊ.ˈɪn.sɪ.dəns] [US: baɪ koʊ.ˈɪn.sɪ.dəns]

casually◼◻◻ adverb
[UK: ˈkæ.ʒʊə.li] [US: ˈkæ.ʒə.wə.li]

incidentally◼◻◻ adverb
[UK: ˌɪn.sɪ.ˈden.tə.li] [US: ˌɪn.sə.ˈden.tə.li]

at random◼◻◻ adverb
[UK: ət ˈræn.dəm] [US: ət ˈræn.dəm]

eventually◼◻◻ adverb
[UK: ɪ.ˈven.tʃʊə.li] [US: ɪ.ˈven.tʃə.wə.li]

by luck◼◻◻ adverb
[UK: baɪ lʌk] [US: baɪ ˈlək]

haphazardly◼◻◻ adverb
[UK: hæp.ˈhæ.zəd.li] [US: hæp.ˈhæ.zərd.li]

fortuitously◼◻◻ adverb
[UK: fɔː.ˈtjuːɪ.tə.sli] [US: fɔːr.ˈtjuːɪ.tə.sli]

adventitiously adverb
[UK: ˌadvəntˈɪʃəsli] [US: ˌædvəntˈɪʃəsli]

haphazard adverb
[UK: hæp.ˈhæ.zəd] [US: hæp.ˈhæ.zərd]

happily adverb
[UK: ˈhæp.ɪ.li] [US: ˈhæp.ɪ.li]

unawares adverb
[UK: ˌʌ.nə.ˈweəz] [US: ˌʌ.nə.ˈwerz]

as it fall out adverb
[UK: əz ɪt fɔːl ˈaʊt] [US: ˈæz ˈɪt ˈfɑːl ˈaʊt]

at a venture adverb
[UK: ət ə ˈven.tʃə(r)] [US: ət ə ˈven.tʃər]

by misadventure adverb
[UK: baɪ ˌmɪ.səd.ˈven.tʃə(r)] [US: baɪ ˌmɪ.səd.ˈven.tʃər]

contingently adverb
[UK: contin.ɡent.lei] [US: contin.ɡent.lei]

haply adverb
[UK: ˈhæ.pli] [US: ˈhæ.pli]

peradventure adverb
[UK: ˌpɜː.rəd.ˈven.tʃə(r)] [US: ˌpɝː.rəd.ˈven.tʃər]

ventually adverb
[UK: vˈentʃuːəli] [US: vˈentʃuːəli]

véletlenül (rég) határozószó

perchance◼◼◼ adverb
[UK: pə.ˈtʃɑːns] [US: pər.ˈtʃæns]

véletlenül arra megy

go to accidentally[UK: ɡəʊ tuː ˌæk.sɪ.ˈden.tl̩i] [US: ˈɡoʊ ˈtuː ˌæk.sə.ˈden.tl̩i]

véletlenül csinál (vmit) ige

happen to do something verb
[UK: ˈhæ.pən tuː duː ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈhæ.pən ˈtuː ˈduː ˈsʌm.θɪŋ]

véletlenül egyidejű melléknév

coincidental adjective
[UK: kəʊ.ˌɪn.sɪ.ˈden.tl̩] [US: koʊ.ˌɪn.sɪ.ˈden.tl̩]

véletlenül előforduló melléknév
növ

adventive adjective
[UK: advˈentɪv] [US: ædvˈentɪv]

véletlenül hallott hír főnév

pick-up [pick-ups] noun
[UK: pɪk ʌp] [US: ˈpɪk ʌp]

véletlenül meghall ige

overhear [overheard, overheard, overhearing, overhears] irregular verb
[UK: ˌəʊv.ə.ˈhɪə(r) ˌəʊv.ə.ˈhɜːd ˌəʊv.ə.ˈhɜːd] [US: ˌoʊv.ə.ˈhɪə(r) ˌoʊv.ə.ˈhɜːd ˌoʊv.ə.ˈhɜːd]

véletlenül meghallott

overheard◼◼◼[UK: ˌəʊv.ə.ˈhɜːd] [US: ˌoʊv.ə.ˈhɜːd]

véletlenül megismerkedik

get off with somebody[UK: ˈɡet ɒf wɪð ˈsʌm.bə.di] [US: ˈɡet ˈɒf wɪθ ˈsʌm.ˌbɑː.di]

véletlenül megismerkedik vkvel

get off with somebody[UK: ˈɡet ɒf wɪð ˈsʌm.bə.di] [US: ˈɡet ˈɒf wɪθ ˈsʌm.ˌbɑː.di]

véletlenül megtesz

chance to do[UK: tʃɑːns tuː duː] [US: ˈtʃæns ˈtuː ˈduː]

véletlenül ráakad (vmre)

accidentally come across something[UK: ˌæk.sɪ.ˈden.tl̩i kʌm ə.ˈkrɒs ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˌæk.sə.ˈden.tl̩i ˈkəm ə.ˈkrɒs ˈsʌm.θɪŋ]

véletlenül ráakad (vmre) (átv)

happen on something[UK: ˈhæ.pən ɒn ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈhæ.pən ɑːn ˈsʌm.θɪŋ]

véletlenül ráakad vkre

happen upon something[UK: ˈhæ.pən ə.ˈpɒn ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈhæ.pən ə.ˈpɑːn ˈsʌm.θɪŋ]

véletlenül rábukkan

tumble on◼◼◼[UK: ˈtʌm.bl̩ ɒn] [US: ˈtʌm.bl̩ ɑːn]

12

You can find it in:

węgierskiangielski