słownik węgiersko-angielski » tréfa w języku angielskim

węgierskiangielski
tréfa

joke◼◼◼ noun
[UK: dʒəʊk] [US: dʒoʊk]

fun◼◼◻ noun
[UK: fʌn] [US: ˈfən]

jest◼◼◻ noun
[UK: dʒest] [US: ˈdʒest]

play◼◼◻ noun
[UK: ˈpleɪ] [US: ˈpleɪ]

droll◼◻◻ adjective
[UK: drəʊl] [US: droʊl]

game◼◻◻ noun
[UK: ɡeɪm] [US: ˈɡeɪm]

hoax◼◻◻ noun
[UK: həʊks] [US: hoʊks]

joking◼◻◻ noun
[UK: ˈdʒəʊkɪŋ] [US: ˈdʒoʊkɪŋ]

kid◼◻◻ noun
[UK: ˈkɪd] [US: ˈkɪd]

pleasantry◼◻◻ noun
[UK: ˈplezn.tri] [US: ˈple.zən.tri]

story◼◻◻ noun
[UK: ˈstɔː.ri] [US: ˈstɔː.ri]

cod noun
[UK: kɒd] [US: ˈkɑːd]

drollery noun
[UK: ˈdrɒ.lə.ri] [US: ˈdrɒ.lə.ri]

freak noun
[UK: friːk] [US: ˈfriːk]

funniment noun
[UK: ˈfʌnɪmənt ] [US: ˈfʌnɪmənt ]

funniosity noun
[UK: fˌʌnɪˈɒsɪti] [US: fˌʌnɪˈɑːsɪɾi]

jape noun
[UK: dʒeɪp] [US: dʒeɪp]

jocosity noun
[UK: dʒəʊˈk.ɒ.sɪ.ti] [US: dʒoʊˈk.ɒ.sɪ.ti]

jocularity noun
[UK: ˌdʒɒ.kjʊ.ˈlæ.rɪ.ti] [US: ˌdʒɒ.kjʊ.ˈlæ.rɪ.ti]

lark noun
[UK: lɑːk] [US: ˈlɑːrk]

monkeyshine noun
[UK: ˈmʌŋkɪʃaɪn] [US: ˈmʌŋkɪʃaɪn]

riff-raff noun
[UK: rɪf ˈræf] [US: ˈrɪf ˈræf]

rig noun
[UK: rɪɡ] [US: ˈrɪɡ]

skylarking noun
[UK: ˈskaɪ.lɑːkɪŋ] [US: ˈskaɪ.lɑːrkɪŋ]

sport noun
[UK: spɔːt] [US: ˈspɔːrt]

spree noun
[UK: spriː] [US: ˈspriː]

waggery noun
[UK: ˈwæ.ɡə.ri] [US: ˈwæ.ɡə.ri]

waggishness noun
[UK: ˈwæ.ɡɪ.ʃnəs] [US: ˈwæ.ɡɪ.ʃnəs]

tréfa nélkül gondolja

be in earnest[UK: bi ɪn ˈɜː.nɪst] [US: bi ɪn ˈɝː.nəst]

tréfa nélkül mondja

be in earnest[UK: bi ɪn ˈɜː.nɪst] [US: bi ɪn ˈɝː.nəst]

tréfa tárgya

subject for jokes[UK: sʌb.ˈdʒekt fɔː(r) dʒəʊks] [US: sʌb.ˈdʒekt ˈfɔːr dʒoʊks]

tréfacsináló

prankster◼◼◼ noun
[UK: præŋk.stə(r)] [US: ˈpræŋk.stər]

harlequin noun
[UK: ˈhɑː.lɪ.kwɪn] [US: ˈhɑːr.lə.kwən]

jig-maker noun
[UK: dʒɪɡ ˈmeɪk.ə(r)] [US: ˈdʒɪɡ ˈmeɪk.ər]

joculator noun
[UK: dʒˈɒkjʊlˌeɪtə] [US: dʒˈɑːkjʊlˌeɪɾɚ]

jokester noun

merry-Andrew adjective
[UK: ˈme.ri ˈæn.druː] [US: ˈme.ri ˈæn.druː]

merry-maker noun
[UK: ˈme.ri ˈmeɪk.ə(r)] [US: ˈme.ri ˈmeɪk.ər]

tréfacsináló főnév
biz

leg-puller noun
[UK: leɡ ˈpʊ.lə(r)] [US: ˈleɡ ˈpʊ.lər]

tréfacsináló ember

cracker of jokes[UK: ˈkrækə(r) əv dʒəʊks] [US: ˈkrækər əv dʒoʊks]

12

You can find it in:

węgierskiangielski

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies