słownik węgiersko-angielski » szertelen w języku angielskim

węgierskiangielski
szertelen melléknév

extravagant◼◼◼ adjective
[UK: ɪk.ˈstræ.və.ɡənt] [US: ɪk.ˈstræ.və.ɡənt]

extreme◼◼◻ adjective
[UK: ɪk.ˈstriːm] [US: ɪk.ˈstriːm]

excessive◼◻◻ adjective
[UK: ɪk.ˈse.sɪv] [US: ɪk.ˈse.sɪv]

fantastic◼◻◻ adjective
[UK: fæn.ˈtæ.stɪk] [US: fæn.ˈtæ.stɪk]

inordinate◼◻◻ adjective
[UK: ɪ.ˈnɔː.dɪ.nət] [US: ˌɪ.ˈnɔːr.də.nət]

eccentric adjective
[UK: ek.ˈsen.trɪk] [US: ɪk.ˈsen.trɪk]

exalted adjective
[UK: ɪɡ.ˈzɔːl.tɪd] [US: ɪg.ˈzɒl.təd]

exuberant adjective
[UK: ɪɡˈz.juː.bə.rənt] [US: ɪg.ˈzuː.bə.rənt]

farouch adjective
[UK: fˈaraʊtʃ] [US: fˈæraʊtʃ]

high-flown adjective
[UK: haɪ fləʊn] [US: ˈhaɪ ˈfloʊn]

immoderate adjective
[UK: ɪ.ˈmɒ.də.rət] [US: ɪ.ˈmɒ.də.rət]

incontinent adjective
[UK: ɪnˈk.ɒn.tɪ.nənt] [US: ˌɪnˈk.ɑːn.tə.nənt]

know no measure adjective
[UK: nəʊ nəʊ ˈme.ʒə(r)] [US: ˈnoʊ ˈnoʊ ˈme.ʒər]

luxuriant adjective
[UK: lʌɡ.ˈʒʊə.rɪənt] [US: lʌg.ˈʒɜː.riənt]

odd adjective
[UK: ɒd] [US: ˈɑːd]

straggling adjective
[UK: ˈstræɡ.l̩.ɪŋ] [US: ˈstræɡ.l̩.ɪŋ]

unbounded adjective
[UK: ʌn.ˈbaʊn.dɪd] [US: ʌn.ˈbaʊn.dəd]

szertelen dohányos

be an excessive smoker[UK: bi ən ɪk.ˈse.sɪv ˈsməʊkə(r)] [US: bi ˈæn ɪk.ˈse.sɪv ˈsmoʊkə(r)]

szertelen ember

have a bit of the devil in him[UK: həv ə bɪt əv ðə ˈdev.l̩ ɪn hɪm] [US: həv ə ˈbɪt əv ðə ˈdev.l̩ ɪn ˈhɪm]

he's a bit of a devil[UK: hiːz ə bɪt əv ə ˈdev.l̩] [US: hiz ə ˈbɪt əv ə ˈdev.l̩]

szertelen felizgulás

over-excitement[UK: ˈəʊv.ə(r) ɪk.ˈsaɪt.mənt] [US: ˈoʊv.r̩ ɪk.ˈsaɪt.mənt]

szertelen gondolat

fantasy[UK: ˈfæn.tə.si] [US: ˈfæn.tə.si]

szertelen izgalom

over-excitement[UK: ˈəʊv.ə(r) ɪk.ˈsaɪt.mənt] [US: ˈoʊv.r̩ ɪk.ˈsaɪt.mənt]

szertelen ötlet

fantasy[UK: ˈfæn.tə.si] [US: ˈfæn.tə.si]

szertelenség főnév

extravagance◼◼◼ noun
[UK: ɪk.ˈstræ.və.ɡəns] [US: ɪk.ˈstræ.və.ɡəns]

crankiness noun
[UK: ˈkræŋkɪnəs ] [US: ˈkræŋkɪnəs ]

diablerie noun
[UK: dɪ.ˈɑː.blə.rɪ] [US: diː.ˈɑː.blə.riː]

excessiveness noun
[UK: ɪkˈsɛsɪvnəs ] [US: ɪkˈsɛsɪvnəs ]

extravagancy noun
[UK: ɪks.ˈtræ.vɪ.ɡən.sɪ] [US: ɪk.ˈstræ.vʌ.ɡən.siː]

extreme noun
[UK: ɪk.ˈstriːm] [US: ɪk.ˈstriːm]

immoderateness noun
[UK: ɪmˈɒdərətnəs] [US: ɪmˈɑːdɚrətnəs]

immoderation noun
[UK: ɪmˌɒdərˈeɪʃən] [US: ɪmˌɑːdɚrˈeɪʃən]

incontinence noun
[UK: ɪnˈk.ɒn.tɪ.nəns] [US: ˌɪnˈk.ɑːn.tə.nəns]

inordinateness noun
[UK: ɪˈnɔːdɪnɪtnəs ] [US: ɪˈnɔrdənɪtnəs ]

rampancy noun
[UK: rˈampənsi] [US: rˈæmpənsi]

szertelenül határozószó

beyond measure adjective
[UK: bɪ.ˈjɒnd ˈme.ʒə(r)] [US: bɪ.ˈɑːnd ˈme.ʒər]

eccentrically adverb
[UK: ecc.en.trical.lei] [US: ecc.en.trical.lei]

excessively adverb
[UK: ɪk.ˈse.sɪ.vli] [US: ɪk.ˈse.sɪ.vli]

exuberantly adverb
[UK: ɪɡˈz.juː.bə.rənt.li] [US: ɪgˈz.juː.bə.rənt.li]

fantastically adverb
[UK: fæn.ˈtæ.stɪk.l̩i] [US: fæn.ˈtæ.stɪk.l̩i]

12

You can find it in:

węgierskiangielski

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies