słownik węgiersko-angielski » szerencse w języku angielskim

węgierskiangielski
szerencse főnév

luck◼◼◼ noun
[UK: lʌk] [US: ˈlək]

chance◼◼◻ noun
[UK: tʃɑːns] [US: ˈtʃæns]

fortune (luck)◼◼◻ noun
[UK: ˈfɔː.tʃuːn] [US: ˈfɔːr.tʃən]

felicity◼◻◻ noun
[UK: fə.ˈlɪ.sɪ.ti] [US: fə.ˈlɪ.sə.ti]

happiness◼◻◻ noun
[UK: ˈhæp.i.nəs] [US: ˈhæp.i.nəs]

hit◼◻◻ noun
[UK: hɪt] [US: ˈhɪt]

joy◼◻◻ noun
[UK: dʒɔɪ] [US: ˌdʒɔɪ]

mercy◼◻◻ noun
[UK: ˈmɜː.si] [US: ˈmɝː.si]

a fortune noun

bit of luck noun
[UK: bɪt əv lʌk] [US: ˈbɪt əv ˈlək]

piece of luck noun
[UK: piːs əv lʌk] [US: ˈpiːs əv ˈlək]

scoop noun
[UK: skuːp] [US: ˈskuːp]

stroke of luck noun
[UK: strəʊk əv lʌk] [US: stroʊk əv ˈlək]

szerencse, hogy …

it is a good job that[UK: ɪt ɪz ə ɡʊd dʒɒb ðæt] [US: ˈɪt ˈɪz ə ˈɡʊd ˈdʒɑːb ˈðæt]

it is well that[UK: ɪt ɪz wel ðæt] [US: ˈɪt ˈɪz ˈwel ˈðæt]

it's a good job that[UK: ɪts ə ɡʊd dʒɒb ðæt] [US: ɪts ə ˈɡʊd ˈdʒɑːb ˈðæt]

it's a mercy that[UK: ɪts ə ˈmɜː.si ðæt] [US: ɪts ə ˈmɝː.si ˈðæt]

szerencse (véletlen) főnév

fluke◼◼◼ noun
[UK: fluːk] [US: ˈfluːk]

szerencse forgandósága

ups and downs[UK: ʌps ənd daʊnz] [US: ˈəps ænd ˈdaʊnz]

szerencse jóvoltából GB

favoured by fortune[UK: ˈfeɪ.vəd baɪ ˈfɔː.tʃuːn] [US: ˈfeɪ.vəd baɪ ˈfɔːr.tʃən]

szerencsecsillag főnév

lucky star noun

szerencsecsillaga hanyatlóban van

his star is on the wane[UK: hɪz stɑː(r) ɪz ɒn ðə weɪn] [US: ˈhɪz ˈstɑːr ˈɪz ɑːn ðə ˈweɪn]

szerencséé főnév

frailness noun
[UK: ˈfreɪlnəs ] [US: ˈfreɪlnəs ]

szerencsefillér főnév

lucky penny noun
[UK: ˈlʌk.i ˈpe.ni] [US: ˈlʌk.i ˈpe.ni]

szerencsejáték főnév

gambling◼◼◼ noun
[UK: ˈɡæm.bl̩ɪŋ] [US: ˈɡæm.bl̩ɪŋ]

gamble◼◼◻ noun
[UK: ˈɡæm.bl̩] [US: ˈɡæm.bl̩]

gaming◼◼◻ noun

lottery◼◻◻ noun
[UK: ˈlɒ.tə.ri] [US: ˈlɑː.tə.ri]

play◼◻◻ noun
[UK: ˈpleɪ] [US: ˈpleɪ]

bingo noun
[UK: ˈbɪŋ.ɡəʊ] [US: ˈbɪŋɡo.ʊ]

game of chance noun
[UK: ɡeɪm əv tʃɑːns] [US: ˈɡeɪm əv ˈtʃæns]

game of hazard noun
[UK: ɡeɪm əv ˈhæ.zəd] [US: ˈɡeɪm əv ˈhæ.zərd]

szerencsejáték céljaira

put-and-take[UK: ˈpʊt ənd teɪk] [US: ˈpʊt ænd ˈteɪk]

szerencsejáték pénztárosa főnév

croupier noun
[UK: ˈkruː.pɪeɪ] [US: ˈkruː.pɪeɪ]

szerencsejáték terem

sporting room[UK: ˈspɔːt.ɪŋ ruːm] [US: ˈspɔːrt.ɪŋ ˈruːm]

szerencsejátékban

in hock[UK: ɪn hɒk] [US: ɪn ˈhɑːk]

szerencsejátékos melléknév

gambler◼◼◼ adjective
[UK: ˈɡæm.blə(r)] [US: ˈɡæm.blər]

szerencsejátékot játszik ige

flutter[UK: ˈflʌ.tə(r)] [US: ˈflʌ.tər]

gamble verb
[UK: ˈɡæm.bl̩] [US: ˈɡæm.bl̩]

szerencséje van

be hot[UK: bi hɒt] [US: bi hɑːt]

12

You can find it in:

węgierskiangielski

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies