słownik węgiersko-angielski » sötét-színű w języku angielskim

węgierskiangielski
sötét színű GB

dark-coloured[UK: dɑːk ˈkʌ.ləd] [US: ˈdɑːrk ˈkʌ.lərd]

sötét színű borjúbőrkötés

divinity calf[UK: dɪ.ˈvɪ.nɪ.ti kɑːf] [US: dɪ.ˈvɪ.nə.ti ˈkæf]

sötét-színű melléknév

dusky adjective
[UK: ˈdʌ.ski] [US: ˈdʌ.ski]

sötétszínű melléknév

blackish adjective
[UK: ˈblækɪʃ] [US: ˈblækɪʃ]

nagyon sötét színű

of the deepest dye[UK: əv ðə ˈdiː.pɪst daɪ] [US: əv ðə ˈdiː.pəst ˈdaɪ]

You can find it in:

węgierskiangielski

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies