słownik węgiersko-angielski » sért w języku angielskim

węgierskiangielski
sért ige

harm◼◼◼ verb
[UK: hɑːm] [US: ˈhɑːrm]

infringe◼◼◼ verb
[UK: ɪn.ˈfrɪndʒ] [US: ˌɪn.ˈfrɪndʒ]

insult◼◼◼ verb
[UK: ɪn.ˈsʌlt] [US: ˌɪn.ˈsəlt]

violate (law)◼◼◼ verb
[UK: ˈvaɪə.leɪt] [US: ˈvaɪə.let]

damage (physically)◼◼◻ verb
[UK: ˈdæ.mɪdʒ] [US: ˈdæ.mədʒ]

offend◼◼◻ verb
[UK: ə.ˈfend] [US: ə.ˈfend]

break (broke, broken (violate))◼◻◻ verb
[UK: breɪk brəʊk ˈbrəʊkən] [US: ˈbreɪk broʊk ˈbroʊkən]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

go against◼◻◻ verb
[UK: ɡəʊ ə.ˈɡenst] [US: ˈɡoʊ ə.ˈɡenst]

injure◼◻◻ verb
[UK: ˈɪn.dʒə(r)] [US: ˈɪn.dʒər]

displease verb
[UK: dɪs.ˈpliːz] [US: ˌdɪ.ˈspliːz]

gall verb
[UK: ɡɔːl] [US: ˈɡɒl]

ruffle verb
[UK: ˈrʌf.l̩] [US: ˈrʌf.l̩]

sért (fület) ige

rasp◼◼◼ verb
[UK: rɑːsp] [US: ˈræsp]

jar verb
[UK: dʒɑː(r)] [US: ˈdʒɑːr]

sérteget

insult◼◼◼ verb
[UK: ɪn.ˈsʌlt] [US: ˌɪn.ˈsəlt]

abuse verb
[UK: ə.ˈbjuːs] [US: ə.ˈbjuːs]

call names verb
[UK: kɔːl ˈneɪmz] [US: ˈkɒl ˈneɪmz]

call sy names noun

flout verb
[UK: flaʊt] [US: ˈflaʊt]

gibe verb
[UK: dʒaɪb] [US: ˈdʒaɪb]

jibe verb
[UK: dʒaɪb] [US: ˈdʒaɪb]

ruffle verb
[UK: ˈrʌf.l̩] [US: ˈrʌf.l̩]

sérteget vkt

call somebody bad names[UK: kɔːl ˈsʌm.bə.di bæd ˈneɪmz] [US: ˈkɒl ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈbæd ˈneɪmz]

call somebody names[UK: kɔːl ˈsʌm.bə.di ˈneɪmz] [US: ˈkɒl ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈneɪmz]

use insulting language to somebody[UK: ˈjuːs ɪn.ˈsʌlt.ɪŋ ˈlæŋ.ɡwɪdʒ tuː ˈsʌm.bə.di] [US: ˈjuːs ˌɪn.ˈsəlt.ɪŋ ˈlæŋ.ɡwɪdʒ ˈtuː ˈsʌm.ˌbɑː.di]

sértegetés főnév

vituperation noun
[UK: vɪ.ˌtjuː.pə.ˈreɪʃ.n̩] [US: vɪ.ˌtjuː.pə.ˈreɪʃ.n̩]

sértegető

abuser noun
[UK: ə.ˈbjuː.zə(r)] [US: ə.ˈbjuː.zər]

abusive adjective
[UK: ə.ˈbjuː.sɪv] [US: ə.ˈbjuː.sɪv]

insulter noun
[UK: ˈɪnsʌltə ] [US: ˈɪnˌsʌltər ]

reviling noun
[UK: rɪ.ˈvaɪl.ɪŋ] [US: rɪ.ˈvaɪl.ɪŋ]

vituperative adjective
[UK: vɪ.ˈtjuː.pə.rə.tɪv] [US: ˌvaɪ.ˈtuː.pə.rə.tɪv]

sértegető (levél) főnév

stinker noun
[UK: ˈstɪŋkə(r)] [US: ˈstɪŋkər]

sértegető levelet ír vknek

write somebody a stinker[UK: ˈraɪt ˈsʌm.bə.di ə ˈstɪŋkə(r)] [US: ˈraɪt ˈsʌm.ˌbɑː.di ə ˈstɪŋkər]

sértegető személy főnév

vituperator noun
[UK: vˈɪtjuːpərˌeɪtə] [US: vˈɪɾuːpɚrˌeɪɾɚ]

sértetlen melléknév

intact◼◼◼ adjective
[UK: ɪn.ˈtækt] [US: ˌɪn.ˈtækt]

unharmed◼◼◼ adjective
[UK: ʌn.ˈhɑːmd] [US: ʌn.ˈhɑːrmd]

sound◼◼◻ adjective
[UK: ˈsaʊnd] [US: ˈsaʊnd]

undamaged◼◼◻ adjective
[UK: ʌn.ˈdæ.mɪdʒd] [US: ˌən.ˈdæ.mədʒd]

unhurt◼◼◻ adjective
[UK: ʌn.ˈhɜːt] [US: ʌn.ˈhɝːt]

uninjured◼◼◻ adjective
[UK: ʌn.ˈɪn.dʒəd] [US: ʌ.ˈnɪn.dʒərd]

12

You can find it in:

węgierskiangielski

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies