słownik węgiersko-angielski » rettegés w języku angielskim

węgierskiangielski
rettegés főnév

dread◼◼◼ noun
[UK: dred] [US: ˈdred]

fear◼◼◼ noun
[UK: fɪə(r)] [US: ˈfɪr]

terror◼◼◼ noun
[UK: ˈte.rə(r)] [US: ˈte.rər]

horror◼◼◻ noun
[UK: ˈhɒ.rə(r)] [US: ˈhɔː.rər]

apprehension◼◻◻ noun
[UK: ˌæ.prɪ.ˈhen.ʃn̩] [US: ˌæ.prə.ˈhen.ʃn̩]

feared◼◻◻ noun
[UK: fɪəd] [US: ˈfɪrd]

psychosis noun
[UK: saɪˈk.əʊ.sɪs] [US: saɪˈko.ʊ.sɪs]

tirrit noun
[UK: tˈɜːrɪt] [US: tˈɜːrɪt]

rettegésben tartott környék főnév

bailiwick noun
[UK: ˈbeɪ.lɪ.wɪk] [US: ˈbeɪ.lə.ˌwɪk]

rettegések

psychoses[UK: saɪˈk.əʊ.siːz] [US: saɪˈko.ʊ.siːz]

rettegések királya

king of terrors[UK: kɪŋ əv ˈte.rəz] [US: ˈkɪŋ əv ˈte.rərz]

rettegéstől bénultan

paralysed with horror[UK: ˈpæ.rə.laɪzd wɪð ˈhɒ.rə(r)] [US: ˈpæ.rə.laɪzd wɪθ ˈhɔː.rər]

az újítástól való rettegés főnév

misoneism noun
[UK: mɪswˈɒnɪzəm] [US: mɪswˈʌnɪzəm]

élve eltemetéstől való rettegés

taphophobia (fear of being buried alive)[UK: tˌafəfˈəʊbiə] [US: tˌæfəfˈoʊbiə]

You can find it in:

węgierskiangielski

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies