słownik węgiersko-angielski »

picsa w języku angielskim

węgierskiangielski
picsa főnév

cunt◼◼◼ noun
[UK: kʌnt] [US: ˈkənt]

picsa főnév
GB

twat◼◼◻ noun
[UK: twæt] [US: twæt]

picsa főnév

slut [sluts]◼◼◻ noun
[UK: slʌt] [US: sˈlət]

hussy [hussies] noun
[UK: ˈhʌ.si] [US: ˈhʌ.si]

poontang noun

buttocks noun
[UK: ˈbʌt.əks] [US: ˈbʌt.əks]

picsa (átv) főnév

annoying or stupid female noun
[UK: ə.ˈnɔɪ.ɪŋ ɔː(r) ˈstjuː.pɪd ˈfiː.meɪl] [US: ə.ˌnɔɪ.ɪŋ ɔːr ˈstuː.pəd ˈfiː.ˌmel]

elmegy a picsába

fuck off◼◼◼[UK: fʌk ɒf] [US: ˈfək ˈɒf]

Elmész a picsába!

Fuck off![UK: fʌk ɒf] [US: ˈfək ˈɒf]

Eridj a picsába!

Fuck off![UK: fʌk ɒf] [US: ˈfək ˈɒf]

Eridj a sunyi picsába!

Fuck off![UK: fʌk ɒf] [US: ˈfək ˈɒf]

Húzz a picsába!

Fuck off![UK: fʌk ɒf] [US: ˈfək ˈɒf]

kibaszott picsa

fucking cunt◼◼◼

menj a picsába

fuck off◼◼◼[UK: fʌk ɒf] [US: ˈfək ˈɒf]

mereszti a picsáját

fuck off[UK: fʌk ɒf] [US: ˈfək ˈɒf]

Mi a picsát akarsz?

What the fuck do you want?[UK: ˈwɒt ðə fʌk duː juː wɒnt] [US: ˈhwʌt ðə ˈfək ˈduː ˈjuː ˈwɑːnt]

Tünés a picsába!

Fuck off![UK: fʌk ɒf] [US: ˈfək ˈɒf]

You can find it in:

węgierskiangielski