słownik węgiersko-angielski »

nyom w języku angielskim

węgierskiangielski
nyom

trace [traces]◼◼◼ noun
[UK: treɪs] [US: ˈtreɪs]

push [pushes]◼◼◼ noun
[UK: pʊʃ] [US: ˈpʊʃ]

lead [leads]◼◼◼ noun
[UK: liːd] [US: ˈled]

sign [signs]◼◼◼ noun
[UK: saɪn] [US: ˈsaɪn]

mark [marks]◼◼◼ noun
[UK: mɑːk] [US: ˈmɑːrk]

press [pressed, pressed, pressing, presses]◼◼◼ irregular verb
[UK: pres] [US: ˈpres]

trail [trails]◼◼◼ noun
[UK: treɪl] [US: ˈtreɪl]

clue [clues]◼◼◼ noun
[UK: kluː] [US: ˈkluː]

print [prints]◼◼◼ noun
[UK: prɪnt] [US: ˈprɪnt]

evidence [evidences]◼◼◻ noun
[UK: ˈe.vɪ.dəns] [US: ˈe.və.dəns]

do [did, done, doing, does]◼◼◻ irregular verb
[UK: duː] [US: ˈduː]

squeeze [squeezes]◼◼◻ noun
[UK: skwiːz] [US: ˈskwiːz]

wake [wakes]◼◼◻ noun
[UK: weɪk] [US: ˈweɪk]

tracing [tracings]◼◼◻ noun
[UK: ˈtreɪs.ɪŋ] [US: ˈtreɪs.ɪŋ]

rush [rushes]◼◼◻ noun
[UK: rʌʃ] [US: ˈrəʃ]

load [loads]◼◼◻ noun
[UK: ləʊd] [US: loʊd]

imprint [imprints]◼◼◻ noun
[UK: ɪm.ˈprɪnt] [US: ˌɪm.ˈprɪnt]

oppress [oppressed, oppressed, oppressing, oppresses]◼◼◻ verb
[UK: ə.ˈpres] [US: ə.ˈpres]

hint [hints]◼◼◻ noun
[UK: hɪnt] [US: ˈhɪnt]

impress [impresses]◼◻◻ noun
[UK: ɪm.ˈpres] [US: ˌɪm.ˈpres]

stress [stresses]◼◻◻ noun
[UK: stres] [US: ˈstres]

goose [geese]◼◻◻ noun
[UK: ɡuːs] [US: ˈɡuːs]

run off◼◻◻ noun
[UK: rʌn ɒf] [US: ˈrən ˈɒf]

vestige [vestiges]◼◻◻ noun
[UK: ˈve.stɪdʒ] [US: ˈve.stɪdʒ]

foil [foils]◼◻◻ noun
[UK: fɔɪl] [US: ˌfɔɪl]

clew [clews]◼◻◻ noun
[UK: kluː] [US: kluː]

hype◼◻◻ noun
[UK: haɪp] [US: ˈhaɪp]

reminiscence [reminiscences] noun
[UK: ˌre.mɪ.ˈnɪsns] [US: ˌre.mə.ˈnɪ.səns]

stampage noun
[UK: stˈampeɪdʒ] [US: stˈæmpeɪdʒ]

nyom (állaté) főnév

sleuth [sleuths]◼◼◼ noun
[UK: sluːθ] [US: sˈluːθ]

nyom (lábé, keréké) főnév

track [tracks]◼◼◼ noun
[UK: træk] [US: ˈtræk]

nyom (őzé) főnév

slot [slots]◼◼◼ noun
[UK: slɒt] [US: sˈlɑːt]

nyom (vadé) főnév

spoor◼◼◼ noun
[UK: spʊə(r)] [US: ˈspʊr]

nyom (vmennyit)

weigh [weighed, weighed, weighing, weighs]◼◼◼ verb
[UK: weɪ] [US: ˈweɪ]

scale [scales]◼◼◻ noun
[UK: skeɪl] [US: ˈskeɪl]

nyom (vmit) (vmbe) ige

imprint something on something verb
[UK: ɪm.ˈprɪnt ˈsʌm.θɪŋ ɒn ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˌɪm.ˈprɪnt ˈsʌm.θɪŋ ɑːn ˈsʌm.θɪŋ]

nyom a latban

give point to an argument[UK: ɡɪv pɔɪnt tuː ən ˈɑː.ɡju.mənt] [US: ˈɡɪv ˈpɔɪnt ˈtuː ˈæn ˈɑːr.ɡjə.mənt]

nyom (vm)ennyi súlyt főnév

turn the scale noun
[UK: tɜːn ðə skeɪl] [US: ˈtɝːn ðə ˈskeɪl]

nyom nélküli melléknév

traceless◼◼◼ adjective
[UK: ˈtreɪsləs ] [US: ˈtreɪsləs ]

printless adjective
[UK: ˈprɪntləs ] [US: ˈprɪntləs ]

12

You can find it in:

węgierskiangielski