słownik węgiersko-angielski » megváltozik w języku angielskim

węgierskiangielski
megváltozik ige

change (to become different)◼◼◼ verb
[UK: tʃeɪndʒ] [US: ˈtʃeɪndʒ]

alter◼◼◻ verb
[UK: ˈɔːl.tə(r)] [US: ˈɒl.tər]

shift◼◼◻ verb
[UK: ʃɪft] [US: ˈʃɪft]

break (broke, broken)◼◻◻ verb
[UK: breɪk brəʊk ˈbrəʊkən] [US: ˈbreɪk broʊk ˈbroʊkən]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

vary (varied, varied)◼◻◻ verb
[UK: ˈveə.ri ˈveə.rɪd ˈveə.rɪd] [US: ˈve.ri ˈve.rid ˈve.rid]

suffer change verb
[UK: ˈsʌ.fə(r) tʃeɪndʒ] [US: ˈsʌ.fər ˈtʃeɪndʒ]

megváltozik a magatartása

change countenance[UK: tʃeɪndʒ ˈkaʊn.tɪ.nəns] [US: ˈtʃeɪndʒ ˈkaʊn.tə.nəns]

megváltozik a színe ige
GB

discolour verb
[UK: dɪs.ˈkʌl.ə(r)] [US: dɪs.ˈkʌl.ər]

ha az időjárás megváltozik

if there is a break in the weather[UK: ɪf ðeə(r) ɪz ə breɪk ɪn ðə ˈwe.ðə(r)] [US: ˈɪf ˈðer ˈɪz ə ˈbreɪk ɪn ðə ˈwe.ðər]

teljesen megváltozik

go into the melting-pot[UK: ɡəʊ ˈɪn.tə ðə ˈmelt.ɪŋ pɒt] [US: ˈɡoʊ ˌɪn.ˈtuː ðə ˈmelt.ɪŋ ˈpɑːt]

újra megváltozik ige

rechange verb
[UK: ˌriːˈʧeɪnʤ ] [US: ˌriˈʧeɪnʤ ]

You can find it in:

węgierskiangielski

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies