słownik węgiersko-angielski » megszakad w języku angielskim

węgierskiangielski
megszakad ige

break (broke, broken)◼◼◼ verb
[UK: breɪk brəʊk ˈbrəʊkən] [US: ˈbreɪk broʊk ˈbroʊkən]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

be interrupted◼◼◻ verb
[UK: bi ˌɪn.tə.ˈrʌp.tɪd] [US: bi ˌɪn.tə.ˈrəp.təd]

discontinue◼◻◻ verb
[UK: ˌdɪs.kən.ˈtɪn.juː] [US: ˌdɪs.kən.ˈtɪn.juː]

wrung◼◻◻ verb
[UK: rʌŋ] [US: ˈrəŋ]

demesh verb
[UK: dˈemeʃ] [US: dˈemeʃ]

megszakad (rádióadás) (átv) ige

go off the air verb
[UK: ɡəʊ ɒf ðə eə(r)] [US: ˈɡoʊ ˈɒf ðə ˈer]

megszakad (szív) (átv) ige

rive (rived, riven) verb
[UK: raɪv raɪvd ˈrɪv.n̩] [US: raɪv raɪvd ˈrɪv.n̩]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

megszakad a szíve

die of a broken heart[UK: daɪ əv ə ˈbrəʊkən hɑːt] [US: ˈdaɪ əv ə ˈbroʊkən ˈhɑːrt]

megszakad a vonal

cut off[UK: kʌt ɒf] [US: ˈkət ˈɒf]

megszakadás főnév

discontinuity◼◼◼ noun
[UK: ˌdɪs.ˌkɒnt.ɪ.ˈnjuːət.i] [US: dɪs.ˌkɑːnt.ən.ˈuː.ət.i]

break◼◼◻ noun
[UK: breɪk] [US: ˈbreɪk]

ruption noun
[UK: rˈʌpʃən] [US: rˈʌpʃən]

wrecking noun
[UK: ˈrekɪŋ] [US: ˈrekɪŋ]

megszakadásig dolgozik

keep one's nose to the grindstone[UK: kiːp wʌnz nəʊz tuː ðə ˈɡraɪnd.stəʊn] [US: ˈkiːp wʌnz noʊz ˈtuː ðə ˈɡraɪndˌstoʊn]

megszakadt melléknév

ruptured adjective
[UK: ˈrʌp.tʃəd] [US: ˈrʌp.tʃərd]

megszakadt a vonal

I've been cut off[UK: aɪv biːn kʌt ɒf] [US: aɪv ˈbɪn ˈkət ˈɒf]

a legizgalmasabb résznél megszakad (film)

cliff-hang[UK: klɪf hæŋ] [US: ˈklɪf ˈhæŋ]

áramkör megszakadása

break in the circuit[UK: breɪk ɪn ðə ˈsɜːkɪt] [US: ˈbreɪk ɪn ðə ˈsɝːkət]

az ösvény hirtelen megszakadt (átv)

the path terminated abruptly[UK: ðə pɑːθ ˈtɜː.mɪ.neɪ.tɪd ə.ˈbrʌpt.li] [US: ðə ˈpæθ ˈtɝː.mə.ˌne.təd ə.ˈbrʌpt.li]

folytonosság megszakadása

break of continuity[UK: breɪk əv ˌkɒn.tɪ.ˈnjuːɪ.ti] [US: ˈbreɪk əv ˌkɑːn.tə.ˈnuːə.ti]

interregnum, interregna[UK: ˌɪn.tə.ˈreɡ.nəm ˌɪn.tə.ˈreɡ.nə] [US: ˌɪn.tər.ˈreɡ.nəm ˌɪn.tə.ˈreɡ.nə]

gyújtás megszakadása

spark failure[UK: spɑːk ˈfeɪ.ljə(r)] [US: ˈspɑːrk ˈfeɪ.ljər]

szíven belüli ingerületvezetés megszakadása (arrhythmia cardiaca, heart block, atrioventricularis block, Adams-Stokes szindróma)

heart-block[UK: hɑːt ˈblɒk] [US: ˈhɑːrt ˈblɑːk]

zár és megszakad (áram)

make and break[UK: ˈmeɪk ənd breɪk] [US: ˈmeɪk ænd ˈbreɪk]

You can find it in:

węgierskiangielski

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies