słownik węgiersko-angielski » megsért w języku angielskim

węgierskiangielski
megsért ige

violate◼◼◼ verb
[UK: ˈvaɪə.leɪt] [US: ˈvaɪə.let]

insult◼◼◼ verb
[UK: ɪn.ˈsʌlt] [US: ˌɪn.ˈsəlt]

offend◼◼◼ verb
[UK: ə.ˈfend] [US: ə.ˈfend]

hurt◼◼◼ verb
[UK: hɜːt] [US: ˈhɝːt]

hurt [hurt, hurt]◼◼◼ verb
[UK: hɜːt hɜːt hɜːt] [US: ˈhɝːt ˈhɝːt ˈhɝːt]
irregular verb

break [broke, broken]◼◼◻ verb
[UK: breɪk brəʊk ˈbrəʊkən] [US: ˈbreɪk broʊk ˈbroʊkən]
irregular verb

wrong◼◼◻ verb
[UK: rɒŋ] [US: ˈrɒŋ]

wound◼◼◻ verb
[UK: wuːnd] [US: ˈwaʊnd]

hit [hit, hit]◼◼◻ verb
[UK: hɪt hɪt hɪt] [US: ˈhɪt ˈhɪt ˈhɪt]
irregular verb

harm◼◻◻ verb
[UK: hɑːm] [US: ˈhɑːrm]

hurts◼◻◻ verb

cut [cut, cut]◼◻◻ verb
[UK: kʌt kʌt kʌt] [US: ˈkət ˈkət ˈkət]
irregular verb

injure◼◻◻ verb
[UK: ˈɪn.dʒə(r)] [US: ˈɪn.dʒər]

outrage◼◻◻ verb
[UK: ˈaʊ.treɪdʒ] [US: ˈaʊ.ˌtredʒ]

mortify◼◻◻ verb
[UK: ˈmɔː.tɪ.faɪ] [US: ˈmɔːr.tə.ˌfaɪ]

slander◼◻◻ verb
[UK: ˈslɑːn.də(r)] [US: sˈlæn.dər]

diss (insult, affront)◼◻◻ verb
[UK: ˈdɪs] [US: ˈdɪs]

huff◼◻◻ verb
[UK: hʌf] [US: ˈhəf]

pique◼◻◻ verb
[UK: piːk] [US: ˈpiːk]

gall verb
[UK: ɡɔːl] [US: ˈɡɒl]

injuring verb

do violence to verb
[UK: duː ˈvaɪə.ləns tuː] [US: ˈduː ˈvaɪə.ləns ˈtuː]

entrench upon verb
[UK: ɪn.ˈtrentʃ ə.ˈpɒn] [US: en.ˈtrentʃ ə.ˈpɑːn]

miscall verb
[UK: ˌmɪsˈk.ɔːl] [US: ˌmɪsˈk.ɔːl]

offend against verb
[UK: ə.ˈfend ə.ˈɡenst] [US: ə.ˈfend ə.ˈɡenst]

megsért (átv) ige

contravene◼◼◼ verb
[UK: ˌkɒn.trə.ˈviːn] [US: ˈkɑːn.trə.ˌvin]

megsért (érzelmileg) ige

affront◼◼◼ verb
[UK: ə.ˈfrʌnt] [US: ə.ˈfrənt]

megsért vkt

disoblige somebody[UK: ˌdɪ.sə.ˈblaɪdʒ ˈsʌm.bə.di] [US: ˌdɪ.sə.ˈblaɪdʒ ˈsʌm.ˌbɑː.di]

give offence to somebody[UK: ɡɪv ə.ˈfens tuː ˈsʌm.bə.di] [US: ˈɡɪv ə.ˈfens ˈtuː ˈsʌm.ˌbɑː.di]

give offense to somebody[UK: ɡɪv ə.ˈfens tuː ˈsʌm.bə.di] [US: ˈɡɪv ə.ˈfens ˈtuː ˈsʌm.ˌbɑː.di]

megsértett melléknév

injured◼◼◼ adjective
[UK: ˈɪn.dʒəd] [US: ˈɪn.dʒərd]

affronted adjective
[UK: ə.ˈfrʌn.tɪd] [US: ə.ˈfrən.təd]

be upset adjective
[UK: bi ˌʌp.ˈset] [US: bi əp.ˈset]

galled adjective
[UK: ɡɔːld] [US: ɡɔːld]

megsértette magát

he hurt himself[UK: hiː hɜːt hɪm.ˈself] [US: ˈhiː ˈhɝːt ˌhɪm.ˈself]

megsértettem a kezem

I've hurt my hand[UK: aɪv hɜːt maɪ hænd] [US: aɪv ˈhɝːt ˈmaɪ ˈhænd]

megsérthető melléknév

violable adjective
[UK: ˈvaɪələbl ] [US: ˈvaɪələbəl ]

megsérti a feltételes szabadlábra helyezés követelményeit

break one's ticket of leave[UK: breɪk wʌnz ˈtɪkɪt əv liːv] [US: ˈbreɪk wʌnz ˈtɪkət əv ˈliːv]

megsérti magát

hurt oneself[UK: hɜːt wʌn.ˈself] [US: ˈhɝːt wʌn.ˈself]

megsérti vk büszkeségét

pique[UK: piːk] [US: ˈpiːk]

12

You can find it in:

węgierskiangielski