słownik węgiersko-angielski »

megfeszít w języku angielskim

węgierskiangielski
megfeszít ige

bend [bent, bent, bending, bends]◼◼◼ irregular verb
[UK: bend bent bent] [US: ˈbend ˈbent ˈbent]

strain [strained, strained, straining, strains]◼◼◻ verb
[UK: streɪn] [US: ˈstreɪn]

string [strung, strung, stringing, strings]◼◼◻ irregular verb
[UK: strɪŋ strʌŋ strʌŋ] [US: ˈstrɪŋ ˈstrəŋ ˈstrəŋ]

wind [wound, wound, winding, winds]◼◼◻ irregular verb
[UK: wɪnd wuːnd wuːnd] [US: wɪnd ˈwaʊnd ˈwaʊnd]

bowse◼◼◼ verb
[UK: ˈbos] [US: ˈbos]

tally [tallied, tallied, tallying, tallies] verb
[UK: ˈtæ.li] [US: ˈtæ.li]

tauten [tautened, tautened, tautening, tautens] verb
[UK: ˈtɔː.tən] [US: ˈtɔː.tən]

under-tighten verb
[UK: ˈʌnd.ə(r) ˈtaɪt.n̩] [US: ˈʌnd.r̩ ˈtaɪt.n̩]

megfeszít (izmot) ige

tense [tensed, tensed, tensing, tenses]◼◼◼ verb
[UK: tens] [US: ˈtens]

megfeszített melléknév

intense [intenser, intensest]◼◼◼ adjective
[UK: ɪn.ˈtens] [US: ˌɪn.ˈtens]

strained◼◼◻ adjective
[UK: streɪnd] [US: ˈstreɪnd]

taut [tauter, tautest]◼◻◻ adjective
[UK: tɔːt] [US: ˈtɒt]

intent adjective
[UK: ɪn.ˈtent] [US: ˌɪn.ˈtent]

megfeszített (idegek) melléknév

tense [tenser, tensest]◼◼◼ adjective
[UK: tens] [US: ˈtens]

megfeszített erővel dolgozik

hammer away at[UK: ˈhæ.mə(r) ə.ˈweɪ ət] [US: ˈhæ.mər ə.ˈweɪ ət]

work hard[UK: ˈwɜːk hɑːd] [US: ˈwɝːk ˈhɑːrd]

megfeszített figyelemmel határozószó

absorbedly adverb
[UK: əbˈsɔːbdli ] [US: əbˈzɔrbdli ]

megfeszített gondolkodás

hard thinking[UK: hɑːd ˈθɪŋk.ɪŋ] [US: ˈhɑːrd ˈθɪŋk.ɪŋ]

megfeszített munka

work against the collar[UK: ˈwɜːk ə.ˈɡenst ðə ˈkɒ.lə(r)] [US: ˈwɝːk ə.ˈɡenst ðə ˈkɑː.lər]

megfeszítetten határozószó

intently adverb
[UK: ɪn.ˈtent.li] [US: ˌɪn.ˈtent.li]

megfeszítetten gondolkozik

think hard[UK: ˈθɪŋk hɑːd] [US: ˈθɪŋk ˈhɑːrd]

megfeszítettség főnév

intentness noun
[UK: ɪn.ˈtent.nəs] [US: ɪn.ˈtent.nəs]

megfeszíti az árbocmerevítőt

set up on the stay[UK: set ʌp ɒn ðə steɪ] [US: ˈset ʌp ɑːn ðə ˈsteɪ]

megfeszíti minden erejét

pull out something big[UK: pʊl ˈaʊt ˈsʌm.θɪŋ bɪɡ] [US: ˈpʊl ˈaʊt ˈsʌm.θɪŋ ˈbɪɡ]

megfeszítés főnév

straining noun
[UK: ˈstreɪn.ɪŋ] [US: ˈstreɪn.ɪŋ]

take-up noun
[UK: teɪk ʌp] [US: ˈteɪk ʌp]

dobot megfeszít

brace a drum[UK: breɪs ə drʌm] [US: ˈbreɪs ə ˈdrəm]

brace the skin of a drum[UK: breɪs ðə skɪn əv ə drʌm] [US: ˈbreɪs ðə ˈskɪn əv ə ˈdrəm]

erejét megfeszíti

struggle[UK: ˈstrʌɡ.l̩] [US: ˈstrʌɡ.l̩]

erősen megfeszít egy kötelet

haul a rope taut[UK: hɔːl ə rəʊp tɔːt] [US: ˈhɒl ə roʊp ˈtɒt]

erősen megfeszítve tart (vmit) ige

keep a strain on something verb
[UK: kiːp ə streɪn ɒn ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈkiːp ə ˈstreɪn ɑːn ˈsʌm.θɪŋ]

izmot megfeszít

flex a muscle[UK: fleks ə ˈmʌs.l̩] [US: ˈfleks ə ˈmʌs.l̩]

kötelet megfeszít

take up the slack in a rope[UK: teɪk ʌp ðə slæk ɪn ə rəʊp] [US: ˈteɪk ʌp ðə sˈlæk ɪn ə roʊp]

minden erejét megfeszíti

go all out for something[UK: ɡəʊ ɔːl ˈaʊt fɔː(r) ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈɡoʊ ɔːl ˈaʊt ˈfɔːr ˈsʌm.θɪŋ]

strain every nerve[UK: streɪn ˈev.ri nɜːv] [US: ˈstreɪn ˈev.ri ˈnɝːv]

use every effort[UK: ˈjuːs ˈev.ri ˈe.fət] [US: ˈjuːs ˈev.ri ˈe.fərt]

minden erejét megfeszíti, hogy …

go out for something[UK: ɡəʊ ˈaʊt fɔː(r) ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈɡoʊ ˈaʊt ˈfɔːr ˈsʌm.θɪŋ]

minden idegszálát megfeszíti, hogy … (átv)

strain every nerve to[UK: streɪn ˈev.ri nɜːv tuː] [US: ˈstreɪn ˈev.ri ˈnɝːv ˈtuː]

nincs megfeszítve

hang slack[UK: hæŋ slæk] [US: ˈhæŋ sˈlæk]

vitorlákat megfeszít

brace up the sails[UK: breɪs ʌp ðə seɪlz] [US: ˈbreɪs ʌp ðə ˈseɪlz]

You can find it in:

węgierskiangielski