słownik węgiersko-angielski »

megdöbben w języku angielskim

węgierskiangielski
megdöbben ige

shock [shocked, shocked, shocking, shocks]◼◼◼ verb
[UK: ʃɒk] [US: ˈʃɑːk]

recoil [recoiled, recoiled, recoiling, recoils] verb
[UK: rɪˈkɔɪl] [US: riˌk.ɔɪl]

be taken aback verb
[UK: bi ˈteɪkən ə.ˈbæk] [US: bi ˈteɪkən ə.ˈbæk]

shit blue verb
[UK: ʃɪt bluː] [US: ˈʃiːt ˈbluː]

shit green verb
[UK: ʃɪt ˈɡriːn] [US: ˈʃiːt ˈɡriːn]

shit oneself verb
[UK: ʃɪt wʌn.ˈself] [US: ˈʃiːt wʌn.ˈself]

megdöbben (vmin) ige

be surprised at something verb
[UK: bi sə.ˈpraɪzd ət ˈsʌm.θɪŋ] [US: bi sər.ˈpraɪzd ət ˈsʌm.θɪŋ]

megdöbbent

shock◼◼◼ adjective
[UK: ʃɒk] [US: ˈʃɑːk]

astonished◼◼◻ adjective
[UK: ə.ˈstɒ.nɪʃt] [US: ə.ˈstɑː.nɪʃt]

appalled◼◼◻ adjective

astonish [astonished, astonished, astonishing, astonishes]◼◼◻ verb
[UK: ə.ˈstɒ.nɪʃ] [US: ə.ˈstɑː.nɪʃ]

astounded◼◼◻ verb adjective
[UK: ə.ˈstaʊn.dɪd] [US: ə.ˈstaʊn.dəd]

throw [threw, thrown, throwing, throws]◼◼◻ irregular verb
[UK: ˈθrəʊ θruː ˈθrəʊn] [US: ˈθroʊ ˈθruː ˈθroʊn]

dismayed◼◻◻ verb adjective
[UK: dɪs.ˈmeɪd] [US: ˌdɪ.ˈsmeɪd]

stun [stunned, stunned, stunning, stuns]◼◻◻ verb
[UK: stʌn] [US: ˈstən]

flabbergast [flabbergasted, flabbergasted, flabbergasting, flabbergasts]◼◻◻ verb
[UK: ˈflæ.bə.ɡɑːst] [US: ˈflæ.bər.ˌɡæst]

astound [astounded, astounded, astounding, astounds]◼◻◻ verb
[UK: ə.ˈstaʊnd] [US: ə.ˈstaʊnd]

dumbfounded◼◻◻ adjective
[UK: dʌm.ˈfaʊn.dɪd] [US: ˈdəm.faʊn.dəd]

horrify [horrified, horrified, horrifying, horrifies]◼◻◻ verb
[UK: ˈhɒ.rɪ.faɪ] [US: ˈhɔː.rə.ˌfaɪ]

stupefied◼◻◻ adjective
[UK: ˈstjuː.pɪ.faɪd] [US: ˈstjuː.pɪ.faɪd]

appall [appalled, appalled, appalling, appalls]◼◻◻ verb
[UK: ə.ˈpɒl] [US: ə.ˈpɒl]

dismay◼◻◻ adjective
[UK: dɪs.ˈmeɪ] [US: ˌdɪ.ˈsmeɪ]

flummox [flummoxed, flummoxed, flummoxing, flummoxes]◼◻◻ verb
[UK: ˈflʌ.məks] [US: flə.ˈmɑːks]

floor◼◻◻ verb participle
[UK: flɔː(r)] [US: ˈflɔːr]

aghast◼◻◻ adjective
[UK: ə.ˈɡɑːst] [US: ə.ˈɡæst]

petrify [petrified, petrified, petrifying, petrifies]◼◻◻ verb
[UK: ˈpe.trɪ.faɪ] [US: ˈpe.trə.ˌfaɪ]

appal [appaled, appaled, appaling, appals]◼◻◻ verb
[UK: ə.ˈpɔːl] [US: ə.ˈpɔːl]

confounded◼◻◻ adjective
[UK: kən.ˈfaʊn.dɪd] [US: kən.ˈfaʊn.dəd]

thunderstruck◼◻◻ adjective
[UK: ˈθʌn.də.strʌk] [US: ˈθʌn.dər.ˌstrək]

dumfound [dumfounded, dumfounded, dumfounding, dumfounds] verb
[UK: dˈʌmfaʊnd] [US: dˈʌmfaʊnd]

stupefy [stupefied, stupefied, stupefying, stupefies] verb
[UK: ˈstjuː.pɪ.faɪ] [US: ˈstjuː.pɪ.faɪ]

consternate [consternated, consternated, consternating, consternates] verb
[UK: kənstˈɜːneɪt] [US: kənstˈɜːneɪt]

consternated verb participle
[UK: kənstˈɜːneɪtɪd] [US: kənstˈɜːneɪɾᵻd]

dumbfound [dumbfounded, dumbfounded, dumbfounding, dumbfounds] verb
[UK: dʌm.ˈfaʊnd] [US: ˈdəm.faʊnd]

flurry verb participle
[UK: ˈflʌ.ri] [US: ˈflɜː.ri]

gobsmack verb
[UK: ɡˈɒbsmak] [US: ɡˈɑːbsmæk]

psych somebody out verb participle
[UK: ˈsaɪk ˈsʌm.bə.di ˈaʊt] [US: ˈsaɪk ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈaʊt]

take aback verb
[UK: teɪk ə.ˈbæk] [US: ˈteɪk ə.ˈbæk]

thunderstricken adjective
[UK: θˈʌndəstrˌɪkən] [US: θˈʌndɚstrˌɪkən]

megdöbbent melléknév
szl

gobsmacked adjective

12

You can find it in:

węgierskiangielski