słownik węgiersko-angielski » lebukik w języku angielskim

węgierskiangielski
lebukik ige

dive (dove, dived)◼◼◼ verb
[UK: daɪv dʌv daɪvd] [US: ˈdaɪv ˈdəv ˈdaɪvd]

sink (sank sunk, sunk)◼◼◻ verb
[UK: sɪŋk sæŋk sʌŋk ˈsʌŋkən] [US: ˈsɪŋk ˈsæŋk ˈsəŋk ˈsʌŋkən]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

slump◼◻◻ verb
[UK: slʌmp] [US: sˈləmp]

be nabbed verb
[UK: bi næbd] [US: bi ˈnæbd]

be rumbled verb

dip verb
[UK: dɪp] [US: ˈdɪp]

get the collar verb
[UK: ˈɡet ðə ˈkɒ.lə(r)] [US: ˈɡet ðə ˈkɑː.lər]

precipitate verb
[UK: prɪ.ˈsɪ.pɪ.teɪt] [US: prə.ˈsɪ.pə.ˌtet]

sound verb
[UK: ˈsaʊnd] [US: ˈsaʊnd]

turn turtle verb
[UK: tɜːn ˈtɜːt.l̩] [US: ˈtɝːn ˈtɝː.tl̩]

lebukik (átv) ige

be glommed verb
[UK: bi] [US: bi]

lebukik a víz alá

duck[UK: dʌk] [US: ˈdək]

lebukik fedezékbe

dive for cover

belebukik ige

fail in verb

You can find it in:

węgierskiangielski

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies