słownik węgiersko-angielski »

lármázik w języku angielskim

węgierskiangielski
lármázik ige

rant [ranted, ranted, ranting, rants]◼◼◼ verb
[UK: rænt] [US: ˈrænt]

din [dinned, dinned, dinning, dins]◼◻◻ verb
[UK: dɪn] [US: ˈdɪn]

storm [stormed, stormed, storming, storms]◼◻◻ verb
[UK: stɔːm] [US: ˈstɔːrm]

lármázik ige
US

clamor [clamored, clamored, clamoring, clamors]◼◻◻ verb
[UK: ˈklæ.mə(r)] [US: ˈklæ.mər]

lármázik ige

be obstreperous verb
[UK: bi əb.ˈstre.pə.rəs] [US: bi əb.ˈstre.pə.rəs]

caterwaul verb
[UK: ˈkæ.tə.wɔːl] [US: ˈkæ.tə.wɔːrl]

clutter [cluttered, cluttered, cluttering, clutters] verb
[UK: ˈklʌ.tə(r)] [US: ˈklʌ.tər]

jangle [jangled, jangled, jangling, jangles] verb
[UK: ˈdʒæŋ.ɡl̩] [US: ˈdʒæŋ.ɡl̩]

kick up a row verb
[UK: ˈkɪk ʌp ə raʊ] [US: ˈkɪk ʌp ə ˈroʊ]

make a row verb
[UK: ˈmeɪk ə raʊ] [US: ˈmeɪk ə ˈroʊ]

roister [roistered, roistered, roistering, roisters] verb
[UK: ˌrɔɪ.stə(r)] [US: ˌrɔɪ.stər]

row [rowed, rowed, rowing, rows] verb
[UK: raʊ] [US: ˈroʊ]

lármázik ige
GB

clamour [clamoured, clamoured, clamouring, clamours] verb
[UK: ˈklæ.mə(r)] [US: ˈklæ.mər]

You can find it in:

węgierskiangielski