słownik węgiersko-angielski » kitúr w języku angielskim

węgierskiangielski
kitúr ige

supplant◼◼◼ verb
[UK: sə.ˈplɑːnt] [US: sə.ˈplænt]

bump◼◼◻ verb
[UK: bʌmp] [US: ˈbəmp]

grub verb
[UK: ɡrʌb] [US: ˈɡrəb]

oust verb
[UK: aʊst] [US: ˈaʊst]

root out verb
[UK: ruːt ˈaʊt] [US: ˈruːt ˈaʊt]

root up verb
[UK: ruːt ʌp] [US: ˈruːt ʌp]

kitúr az állásából vkt (átv)

edge somebody out of a job[UK: edʒ ˈsʌm.bə.di ˈaʊt əv ə dʒɒb] [US: ˈedʒ ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈaʊt əv ə ˈdʒɑːb]

kitúr vkt

cut somebody out[UK: kʌt ˈsʌm.bə.di ˈaʊt] [US: ˈkət ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈaʊt]

kitúr vkt az otthonából

eat somebody out of house and home[UK: iːt ˈsʌm.bə.di ˈaʊt əv ˈhaʊs ənd həʊm] [US: ˈiːt ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈaʊt əv ˈhaʊs ænd hoʊm]

kitúr vkt az állásából

bump somebody from his job[UK: bʌmp ˈsʌm.bə.di frəm hɪz dʒɒb] [US: ˈbəmp ˈsʌm.ˌbɑː.di frəm ˈhɪz ˈdʒɑːb]

kitúrja az állásából (átv)

edge out of a job[UK: edʒ ˈaʊt əv ə dʒɒb] [US: ˈedʒ ˈaʊt əv ə ˈdʒɑːb]

kitúrás ige

grubbing◼◻◻ verb
[UK: ˈɡrʌb.ɪŋ] [US: ˈɡrʌb.ɪŋ]

kitúró (vkt vhonnan) főnév

ouster noun
[UK: ˈaʊ.stə(r)] [US: ˈaʊ.stər]

You can find it in:

węgierskiangielski

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies