słownik węgiersko-angielski »

kirúg (ló) w języku angielskim

węgierskiangielski
kirúg () ige

fling up the heels verb
[UK: flɪŋ ʌp ðə hiːlz] [US: ˈflɪŋ ʌp ðə ˈhiːlz]

lash out verb
[UK: læʃ ˈaʊt] [US: ˈlæʃ ˈaʊt]

mindkét hátsó lábával kirúg () főnév

pigroot noun
[UK: pˈɪɡruːt] [US: pˈɪɡruːt]

You can find it in:

węgierskiangielski