słownik węgiersko-angielski »

kirándulás w języku angielskim

węgierskiangielski
kirándulás főnév

trip [trips]◼◼◼ noun
[UK: trɪp] [US: ˈtrɪp]

excursion [excursions]◼◼◻ noun
[UK: ɪk.ˈskɜːʃ.n̩] [US: ɪk.ˈskɝː.ʒən]

road trip◼◼◻ noun

tour [tours]◼◼◻ noun
[UK: tʊə(r)] [US: ˈtʊr]

outing [outings]◼◼◻ noun
[UK: ˈaʊt.ɪŋ] [US: ˈaʊt.ɪŋ]

hike [hikes]◼◼◻ noun
[UK: haɪk] [US: ˈhaɪk]

picnic [picnics]◼◻◻ noun
[UK: ˈpɪk.nɪk] [US: ˈpɪk.ˌnɪk]

hiking◼◻◻ noun
[UK: ˈhaɪkɪŋ] [US: ˈhaɪkɪŋ]

jaunt [jaunts]◼◻◻ noun
[UK: dʒɔːnt] [US: ˈdʒɒnt]

run [runs]◼◻◻ noun
[UK: rʌn] [US: ˈrən]

spin [spins]◼◻◻ noun
[UK: spɪn] [US: ˈspɪn]

junket [junkets] noun
[UK: ˈdʒʌŋkɪt] [US: ˈdʒʌŋkət]

sally [sallies] noun
[UK: ˈsæ.li] [US: ˈsæ.li]

excursus [excursuses] noun
[UK: eksˈk.ɜː.səs] [US: ek.ˈskɜːr.səs]

maroon [maroons] noun
[UK: mə.ˈruːn] [US: mə.ˈruːn]

kirándulás kint alvással

sleep-out[UK: sliːp ˈaʊt] [US: sˈliːp ˈaʊt]

kiránduláson vesz részt

take part in an excursion[UK: teɪk pɑːt ɪn ən ɪk.ˈskɜːʃ.n̩] [US: ˈteɪk ˈpɑːrt ɪn ˈæn ɪk.ˈskɝː.ʒən]

kirándulást tesz

go for a picnic[UK: ɡəʊ fɔː(r) ə ˈpɪk.nɪk] [US: ˈɡoʊ ˈfɔːr ə ˈpɪk.ˌnɪk]

go for a trip[UK: ɡəʊ fɔː(r) ə trɪp] [US: ˈɡoʊ ˈfɔːr ə ˈtrɪp]

go on a trip[UK: ɡəʊ ɒn ə trɪp] [US: ˈɡoʊ ɑːn ə ˈtrɪp]

have a picnic[UK: həv ə ˈpɪk.nɪk] [US: həv ə ˈpɪk.ˌnɪk]

jaunt[UK: dʒɔːnt] [US: ˈdʒɒnt]

mate a trip[UK: meɪt ə trɪp] [US: ˈmeɪt ə ˈtrɪp]

spend a day in the country[UK: spend ə deɪ ɪn ðə ˈkʌntr.i] [US: ˈspend ə ˈdeɪ ɪn ðə ˈkʌntr.i]

take a trip[UK: teɪk ə trɪp] [US: ˈteɪk ə ˈtrɪp]

autókirándulás főnév

joy hop noun
[UK: dʒɔɪ hɒp] [US: ˌdʒɔɪ ˈhɑːp]

egésznapos kirándulás főnév

day trip [day trips] noun
[UK: deɪ trɪp] [US: ˈdeɪ ˈtrɪp]

daycation noun
[UK: deɪkˈeɪʃən] [US: deɪkˈeɪʃən]

elemózsiás kosár (kiránduláshoz)

picknick-basket[UK: pˈɪknɪkbˈaskɪt] [US: pˈɪknɪkbˈæskɪt]

elemózsiáskosár (kirándulásra) főnév

luncheon-basket noun
[UK: ˈlʌn.tʃən ˈbɑː.skɪt] [US: ˈlʌn.tʃən ˈbæ.skət]

evezős kirándulás a folyón

short pull on the river[UK: ʃɔːt pʊl ɒn ðə ˈrɪ.və(r)] [US: ˈʃɔːrt ˈpʊl ɑːn ðə ˈrɪ.vər]

gyalogos kirándulás főnév

walking-tour◼◼◻ noun
[UK: ˈwɔːk.ɪŋ tʊə(r)] [US: ˈwɔːk.ɪŋ ˈtʊr]

hajókirándulás főnév

boat trip◼◼◼ noun
[UK: bəʊt trɪp] [US: boʊt ˈtrɪp]

pleasure trip noun
[UK: ˈple.ʒə(r) trɪp] [US: ˈple.ʒər ˈtrɪp]

hajókirándulást tesz

go on the water[UK: ɡəʊ ɒn ðə ˈwɔː.tə(r)] [US: ˈɡoʊ ɑːn ðə ˈwɒ.tər]

hétvégi kirándulás

weekend trip◼◼◼[UK: wiːk.ˈend trɪp] [US: ˈwiːˌkend ˈtrɪp]

week-end trip[UK: wiːk end trɪp] [US: ˈwiːk ˈend ˈtrɪp]

osztálykirándulás főnév

class trip◼◼◼ noun
[UK: klɑːs trɪp] [US: ˈklæs ˈtrɪp]

rövid autókirándulást tesz

go for a drive[UK: ɡəʊ fɔː(r) ə draɪv] [US: ˈɡoʊ ˈfɔːr ə ˈdraɪv]

tanulmányi kirándulás

field trip◼◼◼[UK: fiːld trɪp] [US: ˈfiːld ˈtrɪp]

12

You can find it in:

węgierskiangielski