słownik węgiersko-angielski »

kimerültség w języku angielskim

węgierskiangielski
kimerültség főnév

fatigue◼◼◼ noun
[UK: fə.ˈtiːɡ] [US: fə.ˈtiːɡ]

weariness◼◻◻ noun
[UK: ˈwɪə.rɪ.nəs] [US: ˈwɪ.ri.nəs]

distress◼◻◻ noun
[UK: dɪ.ˈstres] [US: ˌdɪ.ˈstres]

prostration [prostrations]◼◻◻ noun
[UK: prɒ.ˈstreɪʃ.n̩] [US: praˈstreɪʃ.n̩]

debility [debilities] noun
[UK: dɪ.ˈbɪ.lɪ.ti] [US: də.ˈbɪ.lə.ti]

lassitude noun
[UK: ˈlæ.sɪ.tjuːd] [US: ˈlæ.sɪ.tjuːd]

brain-fag noun
[UK: breɪn fæɡ] [US: ˈbreɪn ˈfæɡ]

effeteness noun
[UK: ɪ.ˈfiːt.nəs] [US: ɪ.ˈfiːt.nəs]

goneness noun
[UK: ˈɡɔːn.nɪs] [US: ˈɡɔːn.nɪs]

heaviness noun
[UK: ˈhe.vɪ.nəs] [US: ˈhe.vɪ.nəs]

unsoundness noun
[UK: ˌʌn.ˈsaʊnd] [US: ˌʌn.ˈsaʊnd]

weariedness noun
[UK: ˈwɪəridnəs ] [US: ˈwɪridnəs ]

kimerültség (exhaustio) főnév

exhaustion◼◼◼ noun
[UK: ɪɡ.ˈzɔːs.tʃən] [US: ɪg.ˈzɒs.tʃən]

kimerültség (exhaustio, cachexia, fatigatio, prostratio) főnév

dead-beatness noun
[UK: ded] [US: ˈded]

kimerültség (nisus muscularis) főnév

fatigue-fever noun
[UK: fə.ˈtiːɡ ˈfiː.və(r)] [US: fə.ˈtiːɡ ˈfiː.vər]

kimerültségtől lógó nyelvű melléknév

exhausted adjective
[UK: ɪɡ.ˈzɔː.stɪd] [US: ɪg.ˈzɒ.stəd]

a kimerültség jelei mutatkoznak rajta

show sings of distress[UK: ʃəʊ sɪŋz əv dɪ.ˈstres] [US: ˈʃoʊ ˈsɪŋz əv ˌdɪ.ˈstres]

elhatalmasodik rajta a kimerültség

go flop[UK: ɡəʊ flɒp] [US: ˈɡoʊ ˈflɑːp]

háborús idegkimerültség

battle-fatigue[UK: ˈbæt.l̩ fə.ˈtiːɡ] [US: ˈbæt.l̩ fə.ˈtiːɡ]

idegkimerültség főnév

brain-fag noun
[UK: breɪn fæɡ] [US: ˈbreɪn ˈfæɡ]

időeltolódás miatti kimerültség főnév

jet lag◼◼◼ noun
[UK: ˈdʒet læɡ] [US: ˈdʒet ˈlæɡ]

kiütköznek rajta a kimerültség jelei

show sings of distress[UK: ʃəʊ sɪŋz əv dɪ.ˈstres] [US: ˈʃoʊ ˈsɪŋz əv ˌdɪ.ˈstres]

szellemi kimerültség

brain-exhaustion[UK: breɪn ɪɡ.ˈzɔːs.tʃən] [US: ˈbreɪn ɪg.ˈzɒs.tʃən]

teljes kimerültség főnév

over-fatigue noun
[UK: ˈəʊv.ə(r) fə.ˈtiːɡ] [US: ˈoʊv.r̩ fə.ˈtiːɡ]

éhségtől való kimerültség (inanitio) főnév

inanition [inanitions] noun
[UK: ˌɪ.nə.ˈnɪʃ.n̩] [US: ˌɪ.nə.ˈnɪʃ.n̩]

összeesik a kimerültségtől

drop with fatigue[UK: drɒp wɪð fə.ˈtiːɡ] [US: ˈdrɑːp wɪθ fə.ˈtiːɡ]

You can find it in:

węgierskiangielski